Aktualności

NFOŚiGW wspiera działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu (20678)

2019-01-07


galeria

źródło: NFOŚiGW

NFOŚiGW przeprowadził aktualizację oferty finansowej dotyczącej wsparcia dla działań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Program priorytetowy dotychczas funkcjonujący pod nazwą „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” zmienił nazwę na „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. 

W nowej wersji zrezygnowano z podziału na części i zwiększono nacisk na szereg działań dotyczących poprawy odporności środowiska, przede wszystkim miejskiego, na zmiany klimatu.

Wśród wspieranych rodzajów przedsięwzięć są m.in.:

-  opracowanie miejskich planów i strategii dotyczących adaptacji do zmian klimatu,

- działania inwestycyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym: tzw. „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa,

- działania z zakresu zapobiegania powodzi i przeciwdziałania skutkom suszy, w tym na przykład: zwiększanie retencji w ekosystemach, budowa urządzeń wodnych, zaopatrzenie ludności w wodę do picia na obszarach zagrożonych suszą,

- działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemów monitoringu zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami,

- dofinansowanie zwrotne na wkład własny przy realizacji przedsięwzięć w zakresie adaptacji do zmian klimatu finansowanych ze środków zagranicznych.

Preferowaną formą wsparcia w ramach programu priorytetowego jest pożyczka na atrakcyjnych warunkach. Oferta skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów od nich zależnych.

Ponadto, w 2019 r. planowane są konferencje w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na których przedstawione zostaną: idea i podstawy merytoryczne miejskich planów adaptacji do zmian klimatu  oraz przykłady dobrych praktyk w realizacji działań wynikających z tych dokumentów strategicznych.

Dodatkowo w programie konferencji ujęta będzie tematyka Porozumienia Burmistrzów.

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na I kwartał przyszłego roku. Więcej informacji na temat programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” znaleźć można na stronie:

Przeciwdzialanie zagrozeniom-srodowiska

źródło: informacja prasowa NFOŚiGW


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl