więcej


ADAPTACJA

Woda dla Zrównoważonego Rozwoju 2018-2028 (20446)

2018-03-22

Drukuj
galeria

Woda to dobro, które jest coraz bardziej zagrożone. ONZ postanowiła przez kolejnych 10 lat poświęcić wodzie wiele działań. Dziś ogłosiła początek Międzynarodowej Dekady Działania „Woda dla Zrównoważonego Rozwoju 2018-2028”.

Dziś, podczas Światowego Dnia Wody Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  22 marca ogłosi początek Międzynarodowej Dekady Działania „Woda dla Zrównoważonego Rozwoju 2018-2028”. Dekada ma na celu rozwój współpracy, partnerstwa i rozwoju potencjału w dziedzinie gospodarowania wodą. Jest odpowiedzią na wyznaczone przez ONZ w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jeden z nich, cel 6, to zapewnienie wszystkim do 2030 roku dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

Problemy z dostępem wody są coraz większe, ONZ wyliczyło, że:  

– Od 1990 roku 2,6 miliarda ludzi uzyskały dostęp do ulepszonych źródeł wody pitnej, lecz 663 miliony ludzi nadal jest pozbawionych takiego dostępu.

– Przynajmniej 1,8 miliarda ludzi korzysta z wody pitnej pochodzącej ze źródła zanieczyszczonego odchodami.

– W latach 1990 – 2015 liczba ludzi korzystająca z ulepszonych źródeł wody pitnej wzrosła z poziomu 76% do 91%.

– Na niedostatek wody wciąż cierpi ponad 40% światowej populacji i przewiduje się, że odsetek ten nadal będzie zwiększał się. Ponad 1,7 miliarda ludzi żyje w dorzeczach rzek, w których zużywa się więcej wody niż jej przybywa.

– 2.4 miliarda ludzi nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych, takich jak toalety czy latryny, a ponad 80% nieoczyszczonych ścieków powstałych w wyniku działalności człowieka ma ujście do rzek lub morza.

– Każdego dnia ok. 1000 dzieci umiera z powodu biegunki i jej powikłań, które są możliwymi do uniknięcia chorobami przenoszonymi przez wodę lub związanymi ze złymi warunkami sanitarnymi.

– Energia wodna stanowi najważniejsze i  powszechne źródło energii odnawialnej. Od 2011 roku stanowi ona 16% całkowitej produkcji energii elektrycznej na świecie.

– Około 70% wody używanej do nawadniania pochodzi z rzek, jezior i podziemnych źródeł wody.

– Powodzie i inne katastrofy powiązane z wodą są przyczyną 70% wszystkich śmiertelnych przypadków poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych.

Czysta i dostępna woda jest niezwykle istotna dla zrównoważonego rozwoju, walki z ubóstwem i głodem oraz jest niezbędna dla rozwoju ludzkości w zdrowiu i dobrobycie. Zasoby wody na planecie są wystarczające, by osiągnąć ten cel. Ale istnieją też takie problemy jak: ograniczony dostęp do bezpiecznej wody i infrastruktury sanitarnej, rosnąca presja na zasoby wodne i ekosystemy oraz pogłębiające się ryzyko suszy i powodzi.

Wyzwania są ogromne, bowiem z najnowszego Raportu WHO wynika, że na całym świecie, zapewniając powszechny dostęp do czystej wody, można by zapobiec śmierci 842 000 ludzi rocznie. Dlatego potrzebne są min. transfery nowych technologii, które pomogą zapobiegać deficytom wody (np. poprzez wykorzystanie recyklingu wody), czy współpraca transgraniczna. Dekada ogłoszona dziś przez Prezydenta Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Miroslav Lajčak ma też przyczynić się do lepszej edukacji na temat zasobów wodnych. Woda stanowi ważny element wydanych ostatnio przez ONZ stanowisk, m.in. Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Porozumienia Ramowego z Sendai dotyczącego ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 czy Porozumienia Paryskiego z 2015 roku.

Jakość wody ma być poprawiona m.in. poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów. ONZ chce zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach. Plan zakłada  wdrożenie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną. Wśród zadań jest też rozszerzenie międzynarodowej współpracy i wsparcie krajów rozwijających w takich działaniach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.

Źródło:portalkomunalny.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej