więcej


Energetyka

List otwarty Koalicji Klimatycznej do Ministra Finansów (9396)

2011-03-04

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Koalicja Klimatyczna skupiająca dwadzieścia jeden organizacji pozarządowych domaga się gwarancji, że publiczne pieniądze nie będą marnowane na pokrywanie kosztów nieefektywnego zużywania energii w administracji państwowej w konsekwencji obciążając tą niegospodarnością podatnika. Poniżej przedstawiamy treść listu.
List otwarty do Ministra Finansów
Pana Jacka Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze,

Koalicja Klimatyczna skupiająca dwadzieścia jeden organizacji pozarządowych domaga się gwarancji, że publiczne pieniądze nie będą marnowane na pokrywanie kosztów nieefektywnego zużywania energii w administracji państwowej w konsekwencji obciążając tą niegospodarnością podatnika.

Energia w Polsce mimo postępu w zakresie efektywności jest nadal marnotrawiona. Wytworzenie jednostki dochodu narodowego wymaga w naszym kraju ponad 2 razy więcej energii niż średnia w Unii Europejskiej (wg Eurostat w 2008 roku intensywność energetyczna w Polsce wynosiła 384 koe/1000 Euro PKB przy 167 koe/1000 Euro PKB w UE-27). Powoduje to istotne straty gospodarcze (wysokie koszty produkcji), społeczne (straty w zdrowiu mieszkańców, wysokie koszty utrzymania i pogłębiające się zjawisko ubóstwa energetycznego) oraz środowiskowe (wyczerpywanie zasobów naturalnych i degradacja środowiska). Koszty zewnętrzne produkcji energii w Polsce należą do najwyższych w UE i wynoszą według Europejskiej Agencji Środowiska 5 – 18 eurocentów z 1 kWh rocznie przy produkcji energii rzędu 150 mld kWh. To konkretne straty, które za brak efektywności ponosimy my – mieszkańcy Polski oraz nasza gospodarka i środowisko.

Niska efektywność energetyczna zagraża także bezpiecznemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski w nadchodzących latach – nie tylko ze względu na utratę konkurencyjności, ale także na głęboki kryzys krajowej energetyki. Wieloletnie zaniedbania spowodowały, że wkrótce może zabraknąć energii. Tego problemu nie rozwiążą plany budowy niezwykle kosztownych elektrowni jądrowych, czy nieliczne, podejmowane przez państwowe spółki inwestycje w nowe źródła węglowe czy gazowe. W bieżącej dekadzie jedynym, realnym i możliwym do wdrożenia instrumentem, który może zapobiec kryzysowi jest zdecydowana poprawa efektywności energetycznej wspierana szybkim rozwojem odnawialnych źródeł energii.

Jesienią ubiegłego roku rząd skierował do Parlamentu projekt ustawy o efektywności energetycznej. Zakładał on m. in. nałożenie na podmioty sektora finansów publicznych minimalnego obowiązku 1% poprawy efektywności energetycznej corocznie do roku 2016 (planowany okres obowiązywania ustawy). W ten sposób państwo stałoby się wzorcem dla przedsiębiorców i obywateli jak bardziej efektywnie i oszczędnie zarządzać energią. Obowiązek ten promowałby także świadome i celowe zarządzanie energią w sektorze publicznym, bo administracja zostałaby zmuszona do systematycznego mierzenia zużycia energii. Jednocześnie stanowiłoby to impuls dla rynku do rozwoju bardziej efektywnych rozwiązań i usług około energetycznych, przynosząc dochody do skarbu państwa i tworząc nowe miejsca pracy.

W wyniku działań Ministerstwa Finansów z projektu ustawy został wycofany i niczym nie zastąpiony zapis o "obowiązku 1%", pomimo wyraźnego poparcia ze strony Ministra Gospodarki! W swoim stanowisku Ministerstwo Finansów utrzymuje, że realizacja takiego zobowiązania niosłaby ze sobą zbyt wysokie koszty dla budżetu państwa. Czy zdaniem Pana Ministra, Polska jako kraj na dorobku może pozwolić sobie na rezygnację ze zdecydowanych oszczędności w wydatkach publicznych w trudnej sytuacji finansowej? Czy może pozwolić sobie na marnotrawstwo zasobów i energii? Czy oszczędność dla Pana Ministra oznacza jedynie wzrost wydatków, a nie zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracja kumulujących się przez lata? W naszej opinii argument, że oszczędność podniesie koszty funkcjonowania administracji, jest absurdalny.

Według wyliczeń Ministerstwa Finansów, włączenie do projektu Ustawy o efektywności energetycznej zapisu obowiązku corocznej oszczędności energii w jednostkach administracji publicznej o 1% będzie kosztować budżet państwa około 1 mld 700 mln złotych. Jednak obliczenia te uwzględniały jedynie koszty działań wysokonakładowych, pomijając beznakładowe oraz nisko- i średnionakładowe! Szacunki Koalicji Klimatycznej wskazują, że koszty te byłyby znacząco niższe i wyniosłyby rocznie od 219 mln złotych (przy wdrażaniu wyłącznie inwestycji niskonakładowych) do 694 mln złotych (w przypadku wykorzystania zarówno działań nisko-, średnio jak i wysoko – nakładowych). Jednocześnie działania te przyniosłyby wymierne korzyści dla budżetu Państwa – w postaci zmniejszenia kosztów korzystania z energii od 70 mln zł do nawet 140 mln złotych rocznie oraz dodatkowe dochody budżetu państwa (CIT i VAT) uzyskane ze wzrostu zakupu usług i towarów związanych z wprowadzaniem rozwiązań energooszczędnych. Co więcej, niezbędne nakłady inwestycyjne na ograniczenie zużycia energii nie muszą być ponoszone jedynie ze środków publicznych. Finansowanie może zostać zapewnione przez firmy typu ESCO w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Panie Ministrze, od Pana resortu zależy bezpieczeństwo energetyczne Polski i Polaków w nadchodzących latach. Blokowanie zapisu o obowiązku 1% poprawy efektywności przez jednostki sektora publicznego pogarsza bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Ufamy, że obecny Rząd RP, a także Pan Minister prowadzi racjonalną politykę ekonomiczną. Dlatego też, Koalicja Klimatyczna przy poparciu ekspertów, domaga się przywrócenia w projekcie Ustawy o efektywności energetycznej zapisu dotyczącego obowiązku zmniejszania zużycia energii w sektorze publicznym o 1% rocznie przy pomocy autopoprawki rządu.
 
***

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 21 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.

Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. 


źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej