więcej


Zielona gospodarka

"Dynamiczna Polska" rozwija innowacje (15282)

2013-01-30

Drukuj

Stworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i współpracy przedsiębiorstw, administracji i nauki to główny cel strategii innowacyjności i efektywności gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (SIEG). 15 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały w sprawie dokumentu przygotowanego w MG.

Głównym założeniem SIEG jest przygotowanie odpowiednich warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw oraz sektora nauki i administracji, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność naszej gospodarki.

Strategia zakłada realizację następujących celów:

1) dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki,

2) stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy,

3) wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców,

4) wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.

Poszczególne działania będą realizowane przez administrację centralną we współpracy z przedsiębiorcami i ich organizacjami, jednostkami naukowymi i samorządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami pozarządowymi. Obok systemowych działań legislacyjnych w różnych obszarach planowane są również zmiany w samym funkcjonowaniu krajowej polityki innowacyjnej, a także bezpośrednie wsparcie w postaci programów finansowanych ze środków publicznych.

Dokument postuluje dalsze upraszczanie prawa gospodarczego i procedur administracyjnych, w tym prawa upadłościowego, ukierunkowanie wydatków publicznych na działania rozwojowe, czy też zwiększanie podaży i dostępności kapitału prywatnego i publicznego na rynku finansowym. Poprawiony powinien być także system zachęt fiskalnych wspierających prowadzenie działalności B+R+I.

Strategia zakłada też wprowadzenie zintegrowanej i kompleksowej polityki innowacyjnej, która będzie oddziaływać jednocześnie na różne aspekty tworzenia nowoczesnych projektów m.in. w zakresie przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej, rozwoju bazy i kadry naukowej, transferu wiedzy czy zamówień publicznych i PPP. Wymagać to będzie również uspójnienia programów wsparcia oraz współpracy wszystkich uczestników życia gospodarczego.

Programy bezpośredniego wsparcia skoncentrowane będą głównie na obszarach o największym potencjale wzrostu. Powstaną one przy wykorzystaniu m.in. wyników projektów typu foresight, ewaluacji, czy analiz specjalizacji naukowej, technologicznej i gospodarczej. W efekcie zwiększą się środki na badania i rozwój. Większy będzie też udział zaawansowanych technologicznie wyrobów i usług w produkcji i eksporcie.

Dokument: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020".


***

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (SIEG) została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju, SIEG jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych realizujących zapisy średniookresowej strategii rozwoju kraju 2020. Pod względem celów jest ona również spójna z założeniami unijnej strategii rozwoju Europa 2020.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej