więcej


Zielona gospodarka

EU ETS: podsumowanie roku 2012 (15721)

2013-05-20

Drukuj

Z informacji odnotowanych w rejestrze unijnym wynika, że emisje gazów cieplarnianych z instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) obniżyły się w ubiegłym roku o 2 proc. Jednocześnie odnotowano rosnącą nadwyżkę uprawnień.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Dobrą wiadomością jest to, że poziom emisji zmniejszył się ponownie w 2012 r. Złą wiadomością jest to, że nierównowaga podaży i popytu jeszcze bardziej się pogłębiła, co w dużej mierze jest wynikiem rekordowo dużego wykorzystania międzynarodowych jednostek emisji. Na początku etapu 3 odnotowujemy nadwyżkę w wysokości prawie dwóch miliardów uprawnień. Fakty te świadczą o potrzebie szybkiego działania ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady na rzecz opóźnienia sprzedaży części uprawnień do emisji."

Dane dotyczące emisji z 2012 r.

EU ETS obejmuje ponad 12 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 27 państwach członkowskich, Norwegii i Liechtensteinie, a od 2012 r. również emisje przewoźników lotniczych obsługujących loty między portami lotniczymi w tych krajach i loty do obszarów ściśle z nimi powiązanych. Odnotowano dalsze obniżenie zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych1, które sięgnęły w ubiegłym roku 1 867 mld ton równoważnika CO2, co oznacza spadek o około 2 proc. w stosunku do 2011 r. Zweryfikowane emisje zgłoszone przez linie lotnicze wynoszą niemal 84 mln ton.

Instalacje w wysokim stopniu przestrzegają przepisów

Po raz kolejny odnotowano wysoki poziom spełniania wymogów systemu EU ETS przez przedsiębiorstwa. Mniej niż 1 proc. uczestniczących instalacji nie umorzyło uprawnień obejmujących wszystkie ich emisje z 2012 r. przed upływem terminu w dniu 30 kwietnia 2013 r. Większość z tych instalacji to małe przedsiębiorstwa, emitujące razem mniej niż 1 proc. emisji objętych systemem EU ETS.

Pierwszy rok, w którym operatorzy statków powietrznych ponoszą odpowiedzialność za emisje

Jak dotąd skuteczne działania w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z tym systemem podjęli operatorzy statków powietrznych odpowiedzialni za ponad 98 proc. emisji objętych systemem EU ETS w 2012 r. Zgodnie z przepisami decyzji o tymczasowym odstępstwie2 operatorzy statków powietrznych mogą ograniczyć w 2012 r. swoją odpowiedzialność za emisje do lotów w obrębie Europy. Jeśli operatorzy ci zdecydują się skorzystać z tej możliwości, do 27 maja mają dodatkową możliwość zwrotu bezpłatnych uprawnień za loty pozaeuropejskie.

Wszystkie przypadki naruszenia przepisów będą rozpatrywane zgodnie z ustalonymi procedurami przez właściwe organy danego państwa członkowskiego.

Nadwyżka uprawnień podwoiła się w 2012 r.

Pod koniec 2011 r. nadwyżka uprawnień wynosiła około 950 mln. W wyniku łącznego wystąpienia szeregu czynników, tj. korzystania z kredytów międzynarodowych, uprawnień fazy 2 sprzedawanych na aukcji i niewykorzystanych uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji, sprzedaży uprawnień etapu 3 w celu pozyskania środków na program NER300 oraz wczesnej sprzedaży przydziałów etapu 3 na aukcji, pod koniec 2012 r. odnotowano kumulację nadwyżki w wysokości prawie 2 mld uprawnień.

Znaczny wzrost wykorzystania międzynarodowych kredytów

Od 2008 r. przepisy dotyczące systemu EU ETS umożliwiają instalacjom umarzanie międzynarodowych jednostek redukcji emisji powstałych na skutek stosowania elastycznych mechanizmów protokołu z Kioto w celu kompensacji części emisji tych instalacji.

W 2012 r. w celu zapewnienia zgodności z wymogami w ramach EU ETS wykorzystano najwyższą jak dotąd liczbę międzynarodowych jednostek emisji – ponad 500 mln. Odpowiada to 26 proc. całkowitej kwoty umorzonych jednostek w 2012 r. i obejmuje rekordową liczbę jednostek redukcji emisji (ERU).

W sumie umorzone od 2008 r. jednostki CER (jednostki poświadczonej redukcji emisji)3 i ERU stanowiły około 75 proc. z około 1,4 mld jednostek emisji przyznanych na okres rozliczeniowy 2008-2012.

Jednostki CER stanowiły 6,9 proc. wszystkich jednostek umorzonych od 2008 r. Łącznie system EU ETS odpowiadał za wykorzystanie 670 mln jednostek CER, z czego 63 proc. pochodziło z projektów w Chinach, a 16 proc. z Indii.

ERU stanowiły 3,9 proc. wszystkich umorzonych jednostek w latach 2008–2012. Od 2008 r. w systemie EU ETS wykorzystano 378 mln jednostek ERU. W związku z przyszłymi ograniczeniami [285] mln jednostek ERU zamieniono na emisje za 2012 r., co odpowiada ponad 14 proc. sumy umorzonych jednostek w 2012 r.

 

tab ets

 

Kontekst

W ramach systemu EU ETS instalacje są zobowiązane do przekazywania co roku danych dotyczących ich zweryfikowanych emisji do rejestrów państw członkowskich. Dane za rok 2012 stały się publicznie dostępne za pośrednictwem dziennika transakcji Unii (EUTL) w dniu 2 kwietnia. Od 15 maja w EUTL udostępniono również dane dotyczące poziomu spełniania wymogów, wraz z informacjami na temat wypełnianie przez instalacje spoczywającego na nich obowiązku umorzenia liczby uprawnień równej ubiegłorocznym zweryfikowanym emisjom.

Drugi okres rozliczeniowy w ramach systemu EU ETS rozpoczął się dnia 1 stycznia 2008 r. i trwał pięć lat, do dnia 31 grudnia 2012 r. Okres ten pokrywał się z okresem, w którym państwa uprzemysłowione musiały zrealizować cele w zakresie ograniczenia emisji wyznaczone w protokole z Kioto. System EU ETS został w znacznej mierze zreformowany przed rozpoczęciem trzeciego okresu rozliczeniowego, który trwa od dnia 1 stycznia 2013 r. i który zakończy się w roku 2020. Przepisy zmieniające dyrektywę w sprawie handlu uprawnieniami do emisji zostały przyjęte jako część pakietu klimatyczno-energetycznego UE w dniu 23 kwietnia 2009 r., w ramach którego ustanowiono zmienione przepisy systemu EU ETS na okres 2012-2020 i lata późniejsze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: ec.europa.eu/environment/ets/


Przypisy:
1. Instalacje z Cypru i Liechtensteinu do tej pory nie przekazały informacji dotyczących zweryfikowanych emisji za 2011 r.
2. eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:113:0001:0004:PL:PDF
3. Projekty na rzecz ograniczenia emisji podejmowane w ramach ustanowionego w protokole z Kioto mechanizmu czystego rozwoju przyczyniają się do powstawania kredytów znanych pod nazwą jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER).
4. W tym 2,5 mln uprawnień do emisji lotniczych wystawionych na aukcję przez Niemcy w 2012 r.

 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2013

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej