PL   |   EN

UE zamierza uzgodnić nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej w 2023 r

UE zamierza uzgodnić nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej w 2023 r
źródło : pixabay.com
Ustawodawcy zamierzają podpisać nowe prawo mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przyszłym roku, pomimo powolnych postępów w rozmowach między Parlamentem Europejskim a 27 krajami UE.

Komisja Europejska zaproponowała przegląd dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w 2021 r., aby zwiększyć cele w zakresie oszczędności energii, w tym zmniejszyć zużycie energii pierwotnej i końcowej do 2030 r.

Kryzys energetyczny tylko zwiększył potrzebę oszczędzania energii, aw maju 2022 r. Komisja Europejska zaktualizowała proponowany cel dotyczący ogólnych oszczędności energii zgodnie z prawem.

„Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej jest ważnym narzędziem do osiągnięcia naszych celów w zakresie klimatu i bezpieczeństwa energetycznego, tym bardziej w obecnej sytuacji” – powiedziała Nicola Danti, włoska centrowa eurodeputowana, która jest czołowym negocjatorem w Parlamencie Europejskim.

„Poprawa wydajności budynków organów publicznych, procesów produkcyjnych, sieci ciepłowniczych i chłodniczych oraz centrów danych ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy zapewnić, aby wzrost gospodarczy szedł w parze z Zielonym Ładem” – dodał.

Wolny postęp

Postępy są jednak powolne, a czeska prezydencja w Radzie UE jest krytykowana za zbyt powolne działania i brak elastyczności w osiąganiu kompromisu, jak podaje źródło zaznajomione z rozmowami.

Dodali, że czeska prezydencja w UE „wydawała się chętna” do złagodzenia ogólnego podejścia przyjętego przez ich francuskich poprzedników w czerwcu tego roku , w szczególności najważniejszego obowiązku oszczędzania energii.

Oprócz tego prezydencja czeska ma do przeforsowania ogromną liczbę aktów prawnych dotyczących klimatu, przez co prawdopodobnie niektóre dokumenty przesuną się na przyszły rok.

„Szczerze mówiąc, coraz bardziej się niecierpliwię” – powiedziała zaangażowana w rozmowy Pernille Weiss, duńska centroprawicowa europosłanka. „Efektywność energetyczna jest po prostu zbyt ważna, aby stać się ofiarą powolnego postępu po obu stronach stołu. Pokrętła naprawdę nie są tak skomplikowane, aby wyjaśnić brak prędkości”.

„Oczekuję, że prezydencja szwedzka potraktuje tę sprawę jako sprawę priorytetową i wykona zadanie z Parlamentem Europejskim. Portfele obywateli, potrzeba uniezależnienia się od rosyjskiej energii i klimatu zasługują na lepszą i szybszą pracę z naszej strony” – dodała.

Dotychczasowy postęp

Według źródła parlamentarnego, negocjatorzy są już w połowie drogi. Dodali, że osiągnęli porozumienie co do „znacznej liczby artykułów”, ale teraz sprowadza się to do głównych kwestii politycznych.

Ostatni dialog trójstronny, który odbył się 14 grudnia, miał bardzo wąski program, ale negocjatorom udało się uzgodnić plany ogrzewania i chłodzenia, które będą musiały zostać opracowane przez władze lokalne.

„Państwa członkowskie zapewniają, aby władze regionalne i lokalne przygotowywały lokalne plany ogrzewania i chłodzenia przynajmniej w gminach o łącznej liczbie mieszkańców przekraczającej 45 000”, zgodnie z uzgodnionym tekstem.

Celem jest dostosowanie tych planów do celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, wyjaśniło źródło parlamentarne.

Negocjatorzy ustalili również progi nakładające obowiązek stosowania zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”. Zgodnie z uzgodnionym tekstem miałaby ona zastosowanie do każdego projektu energetycznego, którego koszt przekracza 100 mln euro, oraz do projektów transportowych o wartości od 175 mln euro.

Oprócz tego negocjatorzy osiągnęli porozumienie w innych obszarach, w tym w podstawowych prawach umownych dotyczących ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej, a także w zakresie informacji i podnoszenia świadomości.

Dużo pracy jeszcze do zrobienia

Jednak najbardziej drażliwe tematy, w tym ogólny cel w zakresie oszczędności energii, wciąż pozostają do rozwiązania.

W maju Komisja Europejska zaproponowała podniesienie unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej do 13% do 2030 r., w porównaniu z 9%, które pierwotnie przedstawiła w lipcu 2021 r.

Szef UE powiedział, że posunięcie to było konieczne, aby przyspieszyć odejście od rosyjskich paliw kopalnych po decyzji Moskwy o rozpoczęciu brutalnej wojny na Ukrainie.

Tymczasem Parlament Europejski chce znacznie ambitniejszego celu 14,5%.

W swoim stanowisku Rada Unii Europejskiej, reprezentująca 27 państw członkowskich UE, trzymała się 9-procentowego wskaźnika Komisji, stawiając Radę i Parlament na kursie kolizyjnym.

Kolejnym celem do ustalenia jest roczny obowiązek oszczędzania energii dla krajów UE, który zapewniłby faktyczne ograniczenie zużycia ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej.

Parlament Europejski chce celu w wysokości 2%, więcej niż 1,5% zaproponowane przez Komisję. Tymczasem kraje UE chcą stopniowego podejścia o znacznie niższych ambicjach.

Rozmowy zostaną wznowione w przyszłym roku pod szwedzką prezydencją UE, która przejmie pałeczkę od Czech na najbliższe sześć miesięcy i będzie negocjować z Parlamentem w imieniu 27 krajów UE.

Aby osiągnąć porozumienie, które Parlament Europejski może podpisać, Rada musi zwiększyć swoje ambicje w zakresie celów w zakresie efektywności energetycznej, pomóc Nielsowi Fugslangowi, głównemu negocjatorowi parlamentarnemu w tej sprawie.

„Jesteśmy gotowi do podjęcia głównych rozmów z nadchodzącą prezydencją szwedzką".

 

Źródło: euratciv.eu

Stworzone przez allblue.pl