PL   |   EN

Świat marnuje ponad miliard posiłków dziennie – raport ONZ

Świat marnuje ponad miliard posiłków dziennie  raport ONZ
źródło : pixabay.com
W 2022 r. gospodarstwa domowe na wszystkich kontynentach marnowały ponad 1 miliard posiłków dziennie, podczas gdy 783 miliony ludzi cierpiało z powodu głodu, a jedna trzecia ludzkości stanęła w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego. Marnowanie żywności nadal szkodzi globalnej gospodarce przyczyniając się do zmian klimatu, degradacji przyrody i zanieczyszczenia środowiska. Są to kluczowe wnioski z raportu Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) opublikowanego w marcu, przed Międzynarodowym Dniem Zero Waste.

Raport UNEP "Food Waste Index Report 2024" opracowany we współpracy z WRAP[1], zawiera najdokładniejsze globalne szacunki dotyczące marnotrawstwa żywności na poziomie detalicznym i konsumenckim. Uwzględniono w nim wskazówki dla poszczególnych krajów dotyczące poprawy gromadzenia danych i zasugerowano najlepsze praktyki w zakresie przejścia od pomiaru do ograniczenia marnotrawstwa żywności.

W 2022 r. wytworzono 1,05 miliarda ton odpadów żywnościowych (w tym części niejadalnych), co stanowi 132 kilogramy na mieszkańca i prawie jedną piątą całej żywności dostępnej dla konsumentów. Z całkowitej ilości zmarnowanej żywności w 2022 r. 60 procent miało miejsce na poziomie gospodarstw domowych, przy czym usługi gastronomiczne odpowiadały za 28 procent, a handel detaliczny za 12 procent.

"Marnowanie żywności to globalna tragedia. Miliony ludzi będą dziś głodować, ponieważ żywność jest marnowana na całym świecie" - powiedziała Inger Andersen, Dyrektor Wykonawczy UNEP. "Jest to nie tylko poważny problem rozwojowy, ale także takie niepotrzebne marnotrawstwo powoduje znaczne koszty dla klimatu i przyrody. Dobrą wiadomością jest to, że zdajemy sobie sprawę, iż jeśli kraje potraktują tę kwestię priorytetowo, mogą w znacznym stopniu odwrócić tendencję do strat i marnotrawstwa żywności, zmniejszyć wpływ na klimat i koszty gospodarcze oraz przyspieszyć postępy w realizacji globalnych celów".

Od 2021 r. nastąpiło wzmocnienie infrastruktury danych dzięki zwiększeniu liczby badań monitorujących marnotrawstwo żywności. W skali globalnej liczba punktów danych na poziomie gospodarstw domowych uległa niemal podwojeniu. Niemniej jednak w wielu krajach o niskim i średnim dochodzie wciąż brakuje odpowiednich systemów śledzenia postępów w realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju 12.3, jakim jest zmniejszenie o połowę marnotrawstwa żywności do 2030 r., szczególnie w handlu detalicznym i usługach gastronomicznych.

Tylko cztery kraje G20 (Australia, Japonia, Wielka Brytania, USA) i Unia Europejska dysponują szacunkami dotyczącymi marnotrawstwa żywności na poziomie umożliwiającym śledzenie postępów do 2030 roku. Kanada i Arabia Saudyjska dysponują odpowiednimi szacunkami dla gospodarstw domowych, zaś szacunki Brazylii spodziewane są pod koniec 2024 roku. W tym kontekście raport służy jako praktyczny przewodnik dla krajów, aby konsekwentnie przeprowadzać pomiary i raportować marnotrawstwo żywności.

Dane potwierdzają, że marnotrawstwo żywności nie jest tylko problemem "bogatych krajów", a poziomy marnotrawstwa żywności w gospodarstwach domowych różnią się pod względem obserwowanych średnich poziomów dla krajów o dochodach wysokich, średnio-wysokich i średnio-niskich o zaledwie 7 kg na mieszkańca. Jednocześnie kraje charakteryzujące się wyższą temperaturą wydają się generować więcej odpadów żywnościowych per capita w gospodarstwach domowych, potencjalnie ze względu na wyższą konsumpcję świeżej żywności z istotnymi niejadalnymi częściami i brak solidnych łańcuchów chłodniczych.

Według najnowszych danych, straty i marnotrawstwo żywności generują 8-10 procent rocznej globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) - prawie 5 razy więcej niż sektor lotniczy - oraz znaczną utratę różnorodności biologicznej, ponieważ zajmują równowartość prawie jednej trzeciej gruntów rolnych na świecie. Szacuje się, że straty i marnotrawstwo żywności obciążają światową gospodarkę kwotą około 1 biliona USD.

Oczekuje się, że obszary miejskie odniosą szczególne korzyści z wysiłków na rzecz ograniczenia marnotrawstwa żywności i obiegu zamkniętego. Obszary wiejskie zasadniczo marnują mniej żywności, co prawdopodobnie da się wyjaśnić częstszym przekazywaniem resztek jedzenia na użytek zwierząt domowych, zwierząt gospodarskich oraz przydomowego kompostowania.

Do 2022 r. tylko 21 krajów uwzględniło straty żywności i / lub redukcję odpadów w swoich krajowych planach klimatycznych (NDC). Proces rewizji NDC 2025 stanowi kluczową okazję do zwiększenia ambicji klimatycznych poprzez uwzględnienie strat i marnotrawstwa żywności. Raport na temat wskaźnika marnotrawstwa żywności podkreśla pilną potrzebę zajęcia się kwestią marnotrawstwa żywności zarówno na poziomie indywidualnym, jak i systemowym.

Kraje potrzebują solidnych punktów odniesienia i regularnych pomiarów, aby wykazać zmiany w czasie. Dzięki wdrożeniu polityk i współpracy partnerskiej, kraje takie jak Japonia i Wielka Brytania pokazują, że zmiany na dużą skalę są możliwe, osiągając spadek odpowiednio o 31% i 18%.

"Biorąc pod uwagę ogromne koszty dla środowiska, społeczeństwa i globalnych gospodarek spowodowane marnowaniem żywności, potrzebujemy bardziej skoordynowanych działań na różnych kontynentach i w różnych łańcuchach dostaw. Wspieramy UNEP, wzywając więcej krajów G20 do pomiaru marnotrawstwa żywności i pracy na rzecz Celu Zrównoważonego Rozwoju 12.3" - powiedziała Harriet Lamb, dyrektor generalna WRAP. "Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że żywność służy ludziom, a nie trafia na wysypiska śmieci. Partnerstwa publiczno-prywatne są jednym z kluczowych narzędzi zapewniających obecnie wyniki, ale wymagają wsparcia: niezależnie od tego, czy są to podmioty filantropijne, biznesowe czy rządowe, muszą one zjednoczyć się wokół programów przeciwdziałających ogromnemu wpływowi marnotrawstwa żywności na bezpieczeństwo żywnościowe, nasz klimat i nasze portfele".

UNEP kontynuuje śledzenie postępów na poziomie krajowym w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności o połowę do 2030 r., z rosnącym naciskiem na rozwiązania wykraczające poza jedynie prowadzenie pomiarów ukierunkowanych na redukcję. Jednym z takich rozwiązań są działania systemowe poprzez partnerstwa publiczno-prywatne (PPP): Łączenie sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w celu współpracy, identyfikacji wąskich gardeł, wspólnego opracowywania rozwiązań i napędzania postępów. Odpowiednie finansowanie może umożliwić partnerstwom publiczno-prywatnym ograniczenie marnotrawstwa żywności od pola do stołu, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i stresu wodnego, przy jednoczesnym dzieleniu się najlepszymi praktykami i zachęcaniu do innowacji w celu osiągnięcia długoterminowych, holistycznych zmian. PPP w zakresie strat i marnotrawstwa żywności rozwijają się na całym świecie, w tym w Australii, Indonezji, Meksyku, RPA i Wielkiej Brytanii, gdzie pomogły ograniczyć marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych o ponad jedną czwartą na mieszkańca w latach 2007-18.

Przypisy:

[1] WRAP to globalna organizacja pozarządowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jest jedną z 5 największych brytyjskich organizacji charytatywnych zajmujących się ochroną środowiska i współpracuje z rządami, firmami i osobami prywatnymi, aby zapewnić zrównoważone wykorzystanie światowych zasobów naturalnych. Założona w 2000 roku w Wielkiej Brytanii, WRAP działa obecnie na całym świecie i posiada status Global Alliance Partner nagrody Earthshot przyznawanej przez Fundację Królewską.

Publikacja "Food Waste Index Report 2024" dostępna jest na stronie www.unep.org

 

źródło: UNEP

Tagi

Stworzone przez allblue.pl