PL   |   EN

Pakiet gazowy Komisji Europejskiej

Pakiet gazowy Komisji Europejskiej
źródło : pixabay.com
15 grudnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet dekarbonizacji rynku wodoru i gazu ("pakiet gazowy") wraz z przepisami dotyczącymi emisji metanu i charakterystyki energetycznej budynków, a także komunikat w sprawie zrównoważonego cyklu węglowego.

Wnioski te są następstwem pierwszej części pakietu Fit for 55 przedstawionego przez KE w dniu 14 lipca i stanowią wdrożenie legislacyjne niektórych wniosków ustawodawczych przedstawionych w lipcu, a mianowicie: drogi do osiągnięcia 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w stosunku do poziomów z 1990 r. – zgodnie z Zielonym Ładem UE i unijnym prawem klimatycznym.

Pakiet gazowy jest czwartą inicjatywą kompleksowego prawodawstwa w tym sektorze, po ostatnim tak zwanym "trzecim pakiecie energetycznym" z 2009 roku. Dwa główne elementy pakietu Komisji to nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (715/2009) ("rozporządzenie w sprawie gazu") oraz nowelizacja dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (2009/73) ("dyrektywa gazowa"), wraz z powiązanymi załącznikami. 

Głównymi celami przeglądu legislacyjnego są:

 1. ustanowienie warunków ułatwiających szybkie i trwałe upowszechnienie odnawialnych i niskoemisyjnych gazów,
 2. poprawa warunków rynkowych oraz zwiększenie zaangażowania odbiorców gazu, 
 3. lepsze uwzględnienie współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem dostaw,
 4. rozwiązanie problemów związanych z cenami i dostawami na poziomie Unii, 
 5. ponowne skalibrowanie struktury i składu organów regulacyjnych.

Podsumowując, pakiet gazowy wprowadza szereg zasad i instrumentów politycznych w celu zapewnienia, aby rynek gazu ziemnego i powiązana produkcja wodoru mogły odgrywać rolę w dekarbonizacji gospodarki, w ciągu najbliższych dwóch lub więcej dekad. Ta inicjatywa polityczna wyraźnie wpisuje się w akt delegowany o taksonomii przyjęty przez KE w dniu 21 grudnia 2021, który uznaje niektóre zastosowania gazu (i energii jądrowej) za zrównoważone inwestycje. Ten ruch polityczny i zintegrowane podejście do gazu zapewnią zarówno publiczne, jak i prywatne przepływy finansowe do tego sektora gospodarki i powiązanych działań.

Podsumowanie głównych elementów Pakietu Gazowego:

Rynek

 • Wprowadza się zachęty dla gazów niskoemisyjnych lub zniechęcające do użycia gazów kopalnych, a także sposób, w jaki można dokonać klasyfikacji i rozróżnień między gazami różnego pochodzenia i sposób, w jaki mogą być promowane.
 • Zmieniona dyrektywa gazowa zawarta w nowym pakiecie stwierdza, że "Paliwa niskoemisyjne (LCF), takie jak wodór niskoemisyjny (LCH), mogą odgrywać rolę w transformacji energetycznej, w szczególności w krótko- i średnioterminowym szybkim ograniczeniu istniejących emisji poprzez absorpcję paliw odnawialnych", z podkreśleniem potrzeby certyfikacji paliw różnego pochodzenia, zgodnie z oceną cyklu życia  (LCA) emisji gazów cieplarnianych (GHG). Ogólnie rzecz biorąc, ani dyrektywa gazowa, ani rozporządzenie nie wprowadzają żadnego znaczącego rozróżnienia między przetwarzaniem "niskoemisyjnych” i "odnawialnych" paliw lub gazów.
 • Definicja  "niskoemisyjnego wodoru" i "niskoemisyjnych gazów" znajduje się szerzej w art.2 i 8 dyrektywy gazowej, która ustanawia "próg redukcji emisji gazów cieplarnianych o 70%." Nie określono gazów cieplarnianych, ani nie określono poziomu odniesienia, do którego ma zastosowanie redukcja o 70 %, a metody obliczania  zgodności są zgodne z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II). Zgodnie z art.2 dyrektywy gazowej "odnawialny wodór" i " gazy odnawialne" ogólnie nie są definiowane za pomocą nowych kryteriów lub progów, ale ponownie w odniesieniu do dyrektywy (UE) 2018/2001 (RED II).
 • Jeśli chodzi o środki wsparcia dla gazów zdekarbonizowanych, nie przewidziano obowiązkowego odbioru dla przemysłu (strona popytowa) ani mechanizmu finansowania bezpośredniego (po stronie podaży). Jednak odnawialny i niskoemisyjny wodór otrzyma 75% zniżki od różnych taryf wjazdowych i wyjściowych zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie gazu od 1 stycznia 2031 r. Taryfy nie będą pobierane od przesyłu tych gazów przez punkty połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi. Aby kwalifikować się do zwolnienia z opłat, należy przedstawić "certyfikat zrównoważonego rozwoju" zgodnie z art. 29 i 30 dyrektywy (UE) 2018/2001 (art. 16 rozporządzenia w sprawie gazu). Wreszcie, w celu ułatwienia wykorzystania istniejącej sieci gazu ziemnego do przesyłu wodoru w postaci mieszanki do 5% objętości wodoru od października 2025 r. przyjmuje się i ułatwia przepływy gazu w punktach transgranicznych.
 • Nie ma konkretnych celów ani szczegółów dotyczących stopniowego wycofywania gazu ziemnego, jednak ustalono datę wygaśnięcia w 2049 r. długoterminowych kontaktów na dostawy (art. 27 dyrektywy gazowej). 

Sieć

 • Większość przepisów regulujących istniejącą sieć gazu ziemnego pozostanie względnie niezmieniona w odniesieniu do gazów zdekarbonizowanych, a także przeniesie się na sieci wodorowe. 
 • Dla operatorów sieci wodorowych zostanie utworzone nowe stowarzyszenie sieciowe "Europejska sieć operatorów sieci wodorowych" (ENNOH). Do zadań ENNOH należy pisanie odpowiednich kodeksów sieci, a także ogólnounijnych, niewiążących dziesięcioletnich planów rozwoju sieci (TYNDPs) dla sektora wodorowego. Operatorzy sieci wodorowych mogą składać wnioski o przystąpienie do ENNOH do ACER do dnia 1 września 2024 r., do czasu ustanowienia ENNOCH, Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG) będzie odpowiedzialna za opracowanie planów rozwoju sieci gazowych i wodorowych o zasięgu ogólnounijnym. 
 • Po trzecie, pozostając przy temacie TYNDP, projekty połączeń międzysystemowych wodoru będą teraz kwalifikować się do ubiegania się o finansowanie, jeśli wchodzą w zakres szerszych TYNDPs ENTSOG, pod warunkiem że nie są jeszcze objęte ważnymi  projektami będącymi przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI).
 • Szereg zwolnień mających na celu zachęcenie do rozwoju sieci i związanego z nią rynku wodoru. Inne tymczasowe wyłączenia dla istniejących i ograniczonych geograficznie sieci wodorowych obejmują takie kwestie, jak taryfy, dostęp do terminali i magazynowania, a także obowiązki w zakresie rozdziału. Wprowadzony zostanie równy system regulacyjny dla rurociągów wewnątrzunijnych i importowych.

Konsumenci

Dyrektywa gazowa zawiera regularne odniesienia do poprawy przepisów konsumenckich, chociaż w kierunku wyraźnego promowania rynku gazu i wodoru. Artykuły 3 i 4 dotyczące "Ogólnych zasad organizacji rynku" stanowią, że wszyscy odbiorcy powinni mieć swobodę zakupu gazu od wybranego przez siebie dostawcy oraz że powinni mieć dostęp do więcej niż jednego dostawcy gazu ziemnego lub wodoru w tym samym czasie. Ponadto cały trzeci rozdział poświęcony jest wzmocnieniu pozycji konsumentów. 

Bezpieczeństwo i zmienność cen

Przekształcone rozporządzenie w sprawie gazu rozszerza zakres rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw na gazy odnawialne i niskoemisyjne, a także wprowadza dodatkowe przepisy dotyczące kluczowych obszarów, a mianowicie: cyberbezpieczeństwo i zakłócenia w dostawach.

Komisja proponuje dobrowolne środki, które mogą być podejmowane przez państwa członkowskie na podstawie wspólnej oceny ryzyka i z zastrzeżeniem konsultacji z odpowiednimi grupami ryzyka w celu ochrony przed ryzykiem związanym z dostawami. Opcje obejmują; nałożenie minimalnych obowiązków magazynowania, wprowadzenie zachęt do rezerwacji magazynowania gazu oraz włączenie magazynowania do systemu przesyłowego operatorów sieci. Zgodnie z  wnioskiem niektórych państw członkowskich przedstawionym na początku roku, art. 7d rozporządzenia w sprawie gazu, ułatwia możliwość wspólnego udzielania zamówień na strategiczne zapasy gazu ziemnego. Nie jest to obowiązkowa ani scentralizowana inicjatywa, ale raczej możliwość koordynacji działań państw członkowskich w ramach kompetencji Komisji oraz zgodnie z prawem UE i regułami konkurencji.

Nowe unijne ramy gazowe dają silny sygnał polityczny poza UE i ustanawiają ważny (dobry czy zły?) precedens rynkowy. Nigdzie na świecie nie istnieją rynki wewnętrzne wodoru i gazów zdekarbonizowanych. Nie jest jasne, w jaki sposób te nowe przepisy przyczynią się do zmniejszenia zużycia gazu kopalnego o 32–37 % wymaganego do 2030 r., zgodnie z własną oceną skutków wykonaną przez Komisję Europejską.

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl