PL   |   EN

50 organizacji pozarządowych wzywa do przyspieszenia wdrażania odnawialnych źródeł energii

50 organizacji pozarządowych wzywa do przyspieszenia wdrażania odnawialnych źródeł energii
źródło : pixabay.com
Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła dziś zmienioną dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED). Upoważnia to państwa członkowskie UE do znacznego przyspieszenia procedur wydawania pozwoleń na projekty związane z energią odnawialną. 50 organizacji z całej Europy łączy swoje głosy w manifeście, aby zaproponować kompleksowy sposób osiągnięcia tego przyspieszenia w harmonii z ekosystemami i społecznościami lokalnymi.

Europa znajduje się na rozdrożu: inteligentne wdrożenie zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii może przyspieszyć rozwój i integrację odnawialnych źródeł energii, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko i wspierając innowacje społeczne. Z drugiej strony słabe lub niespójne wdrażanie może spowolnić rozwój odnawialnych źródeł energii, osłabiając zarówno ochronę środowiska, jak i działania w dziedzinie klimatu.

Rządy mają czas do lipca 2024 r. na wdrożenie większości tych nowych przepisów UE oraz stworzenie infrastruktury i potencjału wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, których Europa pilnie potrzebuje. Kluczowe znaczenie ma właściwe rozwiązanie.

We wspólnym manifeście organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy jednoczą się wokół 5 postulatów:

  1. Rozwój energii odnawialnej w oparciu o solidne kryteria środowiskowe.
  2. Większa przejrzystość i udział społeczeństwa w celu poprawy planowania i zatwierdzania projektów.
  3. Odpowiedni potencjał kadrowy i odpowiednie narzędzia cyfrowe w celu dotrzymania nowych, przyspieszonych terminów wydawania zezwoleń.
  4. Wsparcie dla społeczności energetycznych siłą napędową sprawiedliwości i równości w transformacji energetyki.
  5. Strategiczne polityki i inwestycje w celu zapewnienia zasobooszczędnej transformacji energetycznej. 

Cosimo Tansini, urzędnik ds. Energii odnawialnej w EEB, powiedział: "Zbyt często panuje błędne przekonanie, że rozwój energii odnawialnej musi odbywać się kosztem innych priorytetów środowiskowych lub praw socjalnych. Daleko od tego. Nowe przepisy UE mogą potencjalnie usunąć prawdziwe wąskie gardła w naszym przejściu na energię odnawialną: złożoną biurokrację, złe planowanie, problemy z przyłączeniem do sieci, wykluczenie społeczeństwa i społeczności lokalnych, by wymienić tylko kilka. To znaczy, jeśli nastąpi właściwe wdrożenie przez kraje UE. "

"Na szczęście organizacje społeczeństwa obywatelskiego oferują rządom krajowym rozwiązanie: dzięki solidnemu mapowaniu środowiska, strategicznemu planowaniu przestrzennemu, zwiększonemu udziałowi społeczeństwa i wzmocnionemu potencjałowi administracyjnemu kraje UE mogą przyspieszyć rozwój i integrację odnawialnych źródeł energii w harmonii z potrzebami przyrody, ludzi i zasobów planety".

Dzisiejszy manifest został podpisany przez 50 organizacji pozarządowych, w tym sieci europejskie i międzynarodowe oraz krajowe organizacje pozarządowe o zróżnicowanym doświadczeniu i dziedzinach, od prawa ochrony środowiska po ochronę różnorodności biologicznej, od zamówień publicznych po gospodarkę o obiegu zamkniętym, od polityki energetycznej po modernizację infrastruktury elektroenergetycznej.

Link do podsumowania: Manifest-Podsumowanie.pdf (w języku angielskim)

Link do dyrektywny: RED (w języku angielskim)

Tagi

Stworzone przez allblue.pl