PL   |   EN

Polska długoterminowa strategia niskoemisyjna nie istnieje

Polska długoterminowa strategia niskoemisyjna nie istnieje
Polska nie przygotowała ani nie przedstawiła Komisji swojej długoterminowej strategii niskoemisyjnej. Zamiast przygotowywać długoterminową strategię, która uwzględnia cele unijnego Zielonego Ładu i toruje drogę do transformacji energetycznej zgodnej z zasadami Porozumienia Paryskiego, Polska przygotowała uzależnioną od paliw kopalnych Politykę Energetyczną Państwa do 2040 roku. Przedstawiamy ocenę tego dokumentu oraz rekomendację przedstawine w raporcie CAN-Europe Getting the long-planning right.

Polityka Energetyczna Państwa do 2040 roku to koordynowany przez Skarb Państwa dokument, który faktycznie chroni państwowe spółki energetyczne, takie jak ORLEN i LOTOS (rafinerie ropy naftowej), PGNiG (dystrybutor i sprzedawca gazu ziemnego) oraz cztery duże spółki energetyczne (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA) przed polityką klimatyczną. Jest to sprzeczne z definicją i celem krajowych długoterminowych strategii niskoemisyjnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zarządzania Unii Europejskiej, w którym oczekuje się, że państwa członkowskie przedstawią perspektywę dekarbonizacji na kolejne 30 lat. 

Gdzie jest polski nLTS?

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem polskiej długookresowej strategii niskoemisyjnej, dlatego Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Technologii powołało grupę roboczą w tej sprawie. W momencie publikacji niniejszego raportu odbyło się jednak tylko jedno jej spotkanie bez perspektyw na kolejne. Polskiemu społeczeństwu obywatelskiemu mówi się, że nLTS jest w trakcie konsultacji między różnymi ministerstwami, ale żaden dokument nie został jeszcze udostępniony publicznie. Posiadanie długoterminowej wizji klimatu i energii, która tworzy synergię, aby przyspieszyć inwestycje na rzecz czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, nie pozostawiając nikogo w tyle, ma ogromne znaczenie dla Polski. Firmy i inwestorzy w kraju borykają się z brakiem długoterminowej perspektywy energetycznej, która mogłaby dać im pewność polityki i wytyczne do działania.

Rekomendacje

Opracowanie krajowej długoterminowej strategii niskoemisyjnej, która ma przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i pomóc UE osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego. Niedopuszczalne jest, aby Polska odkładała działania na rzecz klimatu na później, podczas gdy niszczycielskie skutki zmian klimatu wciąż wpływają na społeczeństwo [19]. Komisja Europejska musi domagać się uzupełnienia dokumentacji krajowej o brakujący dokument nLTS i zachęcić Polskę do wykorzystania tego dokumentu w celu dostosowania swoich celów klimatycznych i energetycznych do celów Europejskiego Zielonego Ładu. 

Należy również zauważyć, że nie przeprowadzono żadnych konsultacji publicznych dotyczących przygotowania nLTS, co jest ważnym powodem do niepokoju. W trakcie konsultacji społecznych dotyczących programowania funduszy unijnych, istniał ugruntowany proces przesłuchań publicznych i „odwrotnych” przesłuchań publicznych. Podczas wysłuchania publicznego organizacje pozarządowe i obywatele mogli wyrazić swoją opinię na temat konsultowanego dokumentu. Podczas „odwrotnego” wysłuchania publicznego rząd wyjaśniał, w jaki sposób wykorzystał opinie i uwzględnił zarzuty w dokumencie. Równolegle do przesłuchań odbyły się również konsultacje pisemne. Podobny proces partycypacji społecznej powinien dotyczyć projektowania ścieżek dekarbonizacji w Polsce w dokumencie nLTS.

Proponowane działania

Oprócz wyraźnego zobowiązania do neutralności klimatycznej do 2050 r., polski nLTS powinien obejmować następujące polityki i środki:

- ogromny wzrost efektywności energetycznej z wykorzystaniem mechanizmów ESCO i wszelkich innych mechanizmów, które zwiększyłyby oszczędności energii po stronie konsumenta;

- szybki rozwój energetyki prosumenckiej, z silną rolą spółdzielni energetycznych i magazynów energii w budowaniu oddolnego bezpieczeństwa energetycznego. Powinno to obejmować większe wykorzystanie lokalnie tworzonych przepływów i mechanizmów finansowych, a nie zewnętrznego wsparcia finansowego; 

- zdecydowane przesunięcie polityki transportowej w kierunku rozwoju większej liczby kolei, transportu publicznego i infrastruktury rowerowej, w tym efektywnego energetycznie i transportowo planowania przestrzennego;

- rozwiązania oparte na przyrodzie w miastach i nie tylko, aby zmienić sposób wykorzystania wody w polskim systemie hydrologicznym i zwiększyć potencjał pochłaniania dwutlenku węgla;

- silna edukacja ekologiczna, która doprowadziłaby do zmiany zachowań, takich jak ograniczenie korzystania z prywatnych samochodów, zwiększenie transportu publicznego, zmiana diety, ograniczenie marnowania żywności i hierarchiczna gospodarka odpadami, zachęcanie prosumentów, ograniczanie korzystania z samolotów itp.

Czego unikać?

Wreszcie, jeśli polski nLTS ma zapewnić czystą i sprawiedliwą transformację energetyczną w kraju, powinien zdecydowanie unikać następujących problematycznych działań z Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku: 

- Utracona szansa na efektywność energetyczną: co skutkuje polityką bardzo wysokiego zapotrzebowania na nową moc w sieci energetycznej. Według oceny Instytutu na rzecz Ekorozwoju w Polsce ok. 50% planowanych nowych elektrowni nie byłoby konieczne, gdyby nowe analizy potencjału wykorzystania efektywności energetycznej zostały wykonane. 

- Brak wykorzystania energii odnawialnej: w dokumencie Polityka Energetyczna Państwa zakłada się, że obecne państwowe spółki energetyczne powinny zachować swoją rolę w miksie energetycznym. Cel dla energii odnawialnej to tylko 23-25% w 2030 roku, podczas gdy sytuacja techniczno-ekonomiczna pozwala już na dostarczanie znacznie większej ilości energii odnawialnej, głównie poprzez małe instalacje energetyczne. Polski Think-tank Forum Energii oszacował, że w 2030 roku udział OZE może osiągnąć 43%. 

- Data wycofania węgla: data wycofania węgla w 2030 r. dla Polski musi zostać uwzględniona w nLTS. Obecnie podane terminy zamknięcia kopalń i elektrowni węglowych są albo zbyt późne w stosunku do potrzeb, lub ich potencjał sprawiedliwej transformacji i możliwe daty nie są oceniane. Polskie nLTS zdecydowanie powinno zawierać krótki termin wycofywania się węgla i dobrze zaprojektowany plan sprawiedliwej transformacji. 

- Zastąpienie węgla gazem ziemnym: spowoduje to zablokowanie kraju w paliwach kopalnych na nadchodzące dziesięciolecia, a inwestycje w gaz ziemny mogą skończyć jako aktywa osierocone. Zastąpienie jednego paliwa kopalnego innym jest bardzo ryzykowne i krótkowzroczne. Polska musi zaprojektować przejście z paliw kopalnych na energię odnawialną w ramach nLTS.

Wreszcie Polityka Energetyczna Państwa przewiduje wprowadzenie energetyki jądrowej w dużych blokach. Stanowi to zagrożenie dla przejścia na czystą energię, ponieważ zablokowałoby wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i pochłonęłoby wszystkie zasoby finansowe. W żaden sposób nie pomoże to krajowi osiągnąć neutralności klimatycznej na czas.

Pełny raport CAN-Europe można pobrać pod linkiem: https://caneurope.org/content/uploads/2021/09/NLTS-REPORT.pdf

Tagi

Stworzone przez allblue.pl