PL   |   EN

Negocjacje w sprawie kluczowych dokumentów klimatycznych pakietu Fit For 55

Negocjacje w sprawie kluczowych dokumentów klimatycznych pakietu Fit For 55
źródło : pixabay.com
Negocjacje w sprawie kluczowych dokumentów klimatycznych pakietu Fit For 55, który został uruchomiony przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r., osiągnęły krytyczne momenty.

NA początku czerwca na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbyło się głosowanie nad sprawozdaniami dotyczącymi unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), w tym nad wnioskiem dotyczącym nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w transporcie drogowym i budynkach (ETS2), rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) oraz rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Sprawozdania ESR i LULUCF zostały poparte, jednak sprawozdanie w sprawie ETS zostało odrzucone po tym, jak kluczowe elementy zostały poważnie osłabione. Sprawa ETS została odesłana do komisji ENVI i ostatecznie przyjęta na mini sesji plenarnej w Brukseli w dniu 22 czerwca. 

CAN Europe wzywa Radę do dalszego zwiększania ogólnych ambicji pakietu oraz do zapewnienia adekwatności, sprawiedliwości i ograniczenia całkowitych emisji w UE o co najmniej 65 % do 2030 r. w celu wypełnienia zobowiązań Europy wynikających z porozumienia paryskiego dotyczących ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C.  Wniosek Komisji dotyczący ETS, ESR i LULUCF sumuje jedynie do -52,8 % rzeczywistych emisji (-55 % emisji netto). Do współprawodawców, w szczególności ministrów środowiska, należy teraz udoskonalenie tych wniosków, wzmocnienie ogólnych ambicji i zlikwidowanie luki w stosunku do niezbędnego ograniczenia emisji o co najmniej 65 % do 2030 r. 

Rosyjska inwazja na Ukrainę w pełni obnażyła zależność Europy od importu paliw kopalnych i jej podatność na zagrożenia, po raz kolejny, ale niepodobnie do nigdy dotąd.

Zwiększenie niezależności energetycznej UE i walka z kryzysem klimatycznym idą w parze. Okno umożliwiające ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C i uniknięcie najgorszych skutków zmian klimatu, co jest kluczowym celem porozumienia paryskiego, szybko się zamyka i stanie się nieosiągalne, jeśli nie podejmiemy działań teraz. Zostało to również niedawno potwierdzone w najnowszym raporcie IPCC i raporcie WMO State of the Global Climate, w którym podkreślono, że bezprecedensowe i odważne działania w tej dekadzie są niezbędne. UE powinna to zrobić, przyjmując zestaw przepisów dotyczących klimatu i energii, które pozwoliłyby blokowi znacznie przekroczyć niewystarczający cel "co najmniej 55% emisji netto" na 2030 r. i zamiast tego osiągnąć co najmniej 65-procentowe cięcia emisji. Wymaga to zwiększenia ambicji każdej z trzech polityk klimatycznych, które będą omawiane w Radzie ds. Środowiska. 

UE nie może sobie pozwolić na stratę ani minuty na przyspieszenie Europejskiego Zielonego Ładu i zwiększenie ambicji swojego prawodawstwa w dziedzinie klimatu i energii "Fit for 55".

Wzywamy

CAN Europe wzywa decydentów UE do pilnego opracowania ambitnego, solidnego i sprawiedliwego prawodawstwa poprzez udoskonalenie wniosków Komisji dotyczących pakietu Fit For 55 i wspólnego osiągnięcia redukcji emisji, która znacznie wykracza poza co najmniej 55% redukcji emisji netto do 2030 r. do co najmniej 65% redukcji emisji. 

W obecnym kryzysie klimatycznym należy natychmiast podjąć odważne działania, jak ujawnił niedawno nowy raport IPCC. UE powinna to zrobić, szacując i zwiększając ambicje pakietu legislacyjnego "Fit for 55" zgodnie z ograniczeniem wzrostu temperatury do 1,5°C.  Obecny cel UE zakładający redukcję emisji netto o co najmniej 55 % nie wystarczy. Ograniczenie emisji ma kluczowe znaczenie dla odejścia od niebezpiecznych paliw kopalnych i eksporterów, a jednocześnie ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu klimatycznego, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i ochrony ludzi przed ubóstwem energetycznym.

TRANSFORMACJA SPRAWIEDLIWA SPOŁECZNIE: Oczywiste jest, że nieodpowiednie działania w zakresie zmian klimatu zagrażają osobom najbardziej narażonym w Europie i za granicą - musimy zapewnić, że działania w dziedzinie klimatu wspierają sprawiedliwość społeczną.  UE będzie musiała stawić czoła coraz wyższym kosztom braku działania w związku ze skutkami zmiany klimatu, ponoszonymi głównie przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, jeżeli pójdzie drogą opóźnionych lub niewystarczających działań w kierunku kryzysu klimatycznego. Dlatego też CAN Europe wzywa UE do zintensyfikowania działań w dziedzinie klimatu zgodnie z celem 1,5 porozumienia paryskiego, aby uniknąć stale rosnących kosztów zmian klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń.

W negocjacjach w sprawie pakietu unijni decydenci muszą zadbać o to, by transformacja była sprawiedliwa społecznie. Wymaga to zdecydowanych zobowiązań ze strony rządów państw członkowskich i decydentów politycznych w celu skutecznego rozwiązania problemu ubóstwa, w szczególności ubóstwa energetycznego i związanego z mobilnością, oraz zmobilizowania wystarczających zasobów na szczeblu krajowym i unijnym, między innymi za pośrednictwem silnego Społecznego Funduszu Klimatycznego (SCF) przeznaczonego na wspieranie transformacji słabszych społeczności i obywateli. Nasze wspólne oświadczenie w sprawie Społecznego Funduszu Klimatycznego (SCF) można znaleźć tutaj.

Nowe badanie zakresu dotyczące maksymalizacji korzyści społecznych wynikających z działań w dziedzinie klimatu zostałoprzeprowadzone na podstawie badań przeprowadzonych przez Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) i zatwierdzonych przez Platformę Społeczną i Europejską Sieć Walki z Ubóstwem, analizuje potencjalne korzyści społeczne i możliwe negatywne skutki społeczne niektórych polityk klimatycznych w dziedzinie renowacji budynków,  energetyka i transport.  Badanie zawiera również sześć zaleceń przekrojowych obowiązujących w tych różnych dokumentach strategicznych, aby zmaksymalizować korzyści społeczne wynikające z działań w dziedzinie klimatu. Zostały one ujęte w podsumowaniu zestawienia informacji.

Jednocześnie decydenci polityczni muszą zapewnić sprawiedliwy wkład wszystkich sektorów społecznych. Obecnie najbardziej zanieczyszczające instalacje otrzymują uprawnienia do emisji za darmo, co pozwala wielu z nich na osiągnięcie miliardowych nieoczekiwanych zysków (około 50 miliardów euro w latach 2008-2019), podczas gdy obywatele, planeta i wszystkie inne sektory gospodarki podnoszą rachunek. To musi się skończyć. Wszystkie sektory muszą wnieść swój pełny potencjał w walkę z kryzysem klimatycznym.

Przekazy te wzmacnia Koalicja Wyższych Ambicji (szeroka koalicja przedsiębiorstw, grup inwestorów, miast, regionów i związków zawodowych) - ich oświadczenie o ambitnym pakiecie Fit for 55 zostało wysłane do Ministrów Envi.

Stworzone przez allblue.pl