PL   |   EN

RAPORT: Zrównoważony ślad cyfrowy. Odpowiedzialność przyszłości

Około 50 proc. konsumentów_ek przewiduje, że w najbliższych trzech latach zwiększy się oddziaływanie wysokich technologii na relacje między ludźmi w pracy, w życiu prywatnym oraz na środowisko. Czy firmy w Polsce odpowiadają na to wyzwanie? Jakie są oczekiwania społeczne? Temu tematowi poświęcono najnowszy raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podsumowujący projekt badawczy zrealizowany wraz z partnerami Santander Bank Polska i Orange Polska.

W pierwszym raporcie, opublikowanym w 2021 roku, przedstawiono definicję oraz sposoby mierzenia i zarządzania zrównoważonym śladem cyfrowym organizacji. W najnowszej publikacji zaprezentowano m.in. wyniki dwóch badań na ten temat. Pierwsze z nich zostało przeprowadzone wśród konsumentów_ek, a drugie w grupie przedsiębiorstw zatrudniających ponad 50 osób. Oba dotyczyły kluczowych kwestii związanych ze śladem cyfrowym. Raport zawiera także efekty pracy ekspertek i ekspertów oraz ich komentarze. Badania zrealizowano na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partnerami projektu są Orange Polska i Santander Bank Polska.

Cyfryzacja przedsiębiorstw w Polsce i na świecie jest faktem. Niezależnie od sektora czy branży, przyszłość będzie oparta w dużym stopniu na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach cyfrowych. Wysokie technologie stały się codziennością w naszej pracy i życiu prywatnym rodząc już dziś konsekwencje, o których należy myśleć w trosce o prawa człowieka i zrównoważoną przyszłość – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jakie szanse i zagrożenia wiążemy z nowymi technologiami? 


73 proc. osób badanych zwraca uwagę na wpływ wykorzystywanej przez siebie technologii na pracę,życie rodzinne i relacje z innymi. Dodatkowo 67 proc. konsumentów i konsumentek zwraca uwagę na wpływ na środowisko naturalne. Aż 86 proc. badanych woli, aby ich aplikacja o pracę była oceniana przez eksperta lub ekspertkę, osobę pracującą w dziale HR, a nie system oparty na sztucznej inteligencji.

W obszarze nowych technologii obawy budzi możliwość wycieku danych osobowych, na co zwraca uwagę 42 proc. badanych, którzy określają to zagrożenie jako bardzo duże, i 25 proc. badanych, według których jest ono duże. Konsumentów i konsumentki niepokoi także utrata miejsc pracy na skutek robotyzacji i wykorzystywania sztucznej inteligencji. Wśród najczęściej wymienianych obaw znalazły się także większe zapotrzebowanie na energię i rzadkie metale które sa potrzebne do funcjonowania nowych urządzeń i technilogii..

Jednocześnie 59 proc. respondentów uważa, że technologia zmienia świat na lepsze, natomiast aż 46 proc. z nich wskazuje, że dzieje się tak tylko w pewnych obszarach. W obszarze wpływu technologii na kryzys klimatyczny opinie są wyraźnie krytyczne – największa grupa, bo aż 39 proc. osób wskazuje, że pogłębiają one kryzys klimatyczny, a jedynie 16 proc. wskazuje, że pomagają.

– Sektor cyfrowy nie tylko może, ale wręcz musi być częścią rozwiązania kryzysu klimatycznego. Usługi cyfrowe wspierające dekarbonizację w przemyśle, energetyce, transporcie, rolnictwie czy życiu codziennym mogą zdecydowane redukować emisje gazów cieplarnianych. To niezbędne, żeby jak najszybciej osiągnąć neutralność klimatyczną i maksymalnie ograniczyć napędzane przez człowieka globalne ocieplenie i powodowane przez nie katastrofalne zmiany klimatu. Nie możemy jednak zapominać, że sektor cyfrowy również ma swój istotny ślad klimatyczny. Wsparcie dekarbonizacji w innych sektorach nie zwalnia nas z odpowiedzialności za nasze emisje – własne i łańcucha wartości – mówi Jacek Hutyra, Doradca ds. Strategii Klimatycznej, Orange Polska.


Pracodawcy dostrzegają korzyści, ale i ryzyka


Drugą część projektu stanowiło badanie skierowane do przedsiębiorstw zatrudniających ponad 50 osób. Dziewięć na dziesięć firm inwestuje w cyfryzację i nowe technologie, a prawie 70 proc. firm analizuje wpływ działań związanych z ich stosowaniem. Coraz częściej firmy podejmują działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu technologii w poszczególnych obszarach. Blisko połowa firm podejmuje działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu technologii na pracowników. Sześć na dziesięć firm realizuje takie działania, by ograniczyć swój negatywny wpływ technologii na środowisko i poprawić pozycję firmy na rynku.

Nieco ponad jedna czwarta firm deklaruje, że możliwa jest likwidacja miejsc pracy w wyniku wykorzystania w organizacji nowych technologii. Programy skierowane do osób zagrożonych likwidacją miejsc pracy są wdrażane w połowie firm (51 proc.), które dostrzegają możliwości ograniczenia stanowisk pracy. Wyraźnie częściej takie działania są podejmowane w największych firmach.

Rozwój sztucznej inteligencji niesie za sobą ogromne szanse, ale także zagrożenia. Nasze doświadczenia wskazują jednak, że prawidłowo zaprojektowane rozwiązania AI modelowane wspólnie z klientami (UX-User experience) dają doskonałe rezultaty, które dostarczają obopólnych wartości. Ważne jest także to, że tak przygotowane rozwiązania podlegają ciągłemu monitoringowi i procesowi doskonalenia, co pozwala na elastyczne dopasowanie rozwiązań AI do zmieniającej się rzeczywistości VUCA – mówi Anna Placzyńska, Menedżer Zespołu Kontroli Zabezpieczeń Kredytowych, Santander Bank Polska.


Czym jest zrównoważony ślad cyfrowy?


Pierwszym z celów przyświecających projektowi była konceptualizacja pojęcia „zrównoważony ślad cyfrowy”. Według zaproponowanej w publikacji definicji jest to suma pozytywnych i negatywnych wpływów społecznych, środowiskowych i gospodarczych związanych z wykorzystaniem nowych technologii w ramach działalności organizacji, w całym łańcuchu wartości. Definicję wypracowano we współpracy z ekspertkami i ekspertami ze środowisk naukowych i organizacji pozarządowych, a także przedstawicielami firm.

Zrównoważony ślad cyfrowy zdefiniowano wówczas jako sumę pozytywnych i negatywnych wpływów społecznych, środowiskowych i gospodarczych związanych z wykorzystaniem nowych technologii w ramach działalności organizacji, w całym łańcuchu wartości. Więcej w pierwszym raporcie dostępnym tutaj

W dyskusjach panelowych, podczas których rozmawiano o wpływie nowych technologii na otoczenie oraz o wskaźnikach umożliwiających ocenę sposobu zarządzania tym wpływem udział wzięli: Maria Andrzejewska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa; Stanisław Dyrda, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Barbara Domaradzka, Fundacja MOST; Zbigniew Gajewski, THINKTANK; Michał Herde, Federacja Konsumentów; Michał Kanownik, Związek Cyfrowa Polska; Artur Krawczyk, Stowarzyszenie „Miasta w internecie”; Dagmara Krzesińska, Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji; dr Wojciech Kurowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; dr Konrad Maj, Uniwersytet SWPS; dr hab. Kamil Mamak, Uniwersytet Jagielloński; Jan Zygmuntowski, Akademia Leona Koźmińskiego; Łukasz Sztern, Politechnika Warszawska; Maria Parysz, Collegium Civitas; dr Tomasz Perkowski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej; dr Agata Rudnicka-Reichel, Uniwersytet Łódzki; Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju; Magdalena Andrejczuk, Allegro; Monika Appolt-Bubacz, Raben; Kamila Budnik, CCC; Tomasz Chomicki, Samsung; Maciej Kaysiewicz, Siemens; Monika Kulik, Orange Polska; dr Magdalena Maruszczak, KPMG; Marta Mikliszańska, Allegro; Michał Miszułowicz, BNP Paribas; Magdalena Olborska, Samsung; Anna Placzyńska, Santander Bank Polska; Adam Pogorzelski, CCC; Robert Stobiński, Amica; Jacek Szumski, Santander Bank Polska.

POBIERZ najnowszy raport Zrównoważony ślad cyfrowy

źródło: https://odpowiedzialnybiznes.pl

 

Stworzone przez allblue.pl