PL   |   EN

Sześć przewidywań dla ESG w 2024 roku

Sześć przewidywań dla ESG w 2024 roku
źródło : Freepik
Jako że ESG przebija się do głównego nurtu pomimo wyzwań, przed którymi stoi, oto kilka prognoz na 2024 r. dotyczących tego, co prawdopodobnie zobaczymy w tym obszarze.

Rok 2024, będzie tym, w którym firmy zaczną poważnie traktować działania środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG), udowadniając raz na zawsze, że ESG jest tu stałym elementem. Chociaż prawdą jest, że trend ten rozpoczął się w wyniku konieczności przestrzegania przepisów i zarządzania ryzykiem, od tego roku firmy zasadniczo zmienią swoje struktury biznesowe. Kwestie ESG przekształcą się z opcjonalnych dodatków w integralne elementy strategii korporacyjnej, niezbędne do generowania trwałej wartości.

Oto sześć najważniejszych sposobów jakimi ESG odegra istotną rolę w 2024 roku

1. ESG uzyskuje finansowanie

W 2024 r. zrównoważony rozwój stanie się głęboko zakorzeniony w fundamentach finansowych firm. Według PwC już teraz prawie jedna trzecia dyrektorów finansowych bada potencjalny wpływ scenariuszy zmian klimatycznych na wyniki finansowe w 2023 roku. Rzeczywiście, uwzględnienie przez specjalistów ds. finansów zrównoważonego rozwoju w wycenie rzeczowych aktywów trwałych oraz wycenie wartości firmy i innych wartości niematerialnych i prawnych było jednym ze sposobów, gdzie integracja ESG już miała miejsce. Ponadto, coraz więcej organizacji tworzy stanowiska kontrolerów ESG, które nadzorują i zarządzają integracją kwestii ESG z operacjami organizacji i protokołami sprawozdawczości finansowej.

Połączenie zrównoważonego rozwoju, finansów i strategii biznesowej odzwierciedla rosnące uznanie, że zrównoważony rozwój i stabilność finansowa nie są przeciwstawnymi celami, ale są ze sobą fundamentalnie powiązane. W rezultacie ściślejsza integracja finansów i zrównoważonego rozwoju stanie się priorytetem w domenie dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych oraz specjalistów ds. finansów i księgowości korporacyjnej.

2. ESG staje się prywatne

Raportowanie zrównoważonego rozwoju rozszerzy się na firmy prywatne ze względu na zasady Scope 3, które wymagają od firm raportujących monitorowania wszystkich pośrednich emisji, które występują w całym łańcuchu dostaw i wśród dostawców zewnętrznych, w szczególności w wyniku przepisów Kalifornii i Unii Europejskiej. Oznacza to, że niezależnie od publicznego ujawniania informacji, prywatne firmy każdej wielkości, które zaopatrują duże publiczne lub prywatne korporacje, prawdopodobnie będą musiały wprowadzić lub ulepszyć swoje metody rozliczania emisji gazów cieplarnianych.

Wymogi dotyczące zakresu 3 spowodują znaczące zmiany we wszystkich sektorach, ponieważ każda firma w danej dziedzinie dąży do spełnienia standardów określonych przez największych graczy w swojej branży. Przykładowo, partnerzy zarządzający firm prawniczych po raz pierwszy zaczęli wspominać o potrzebie obliczania swojego śladu węglowego.

3. Pozostanie upolitycznione środowisko wokół ESG

Podobnie jak przez większą część 2023 r., ESG pozostanie w nadchodzącym roku tematem partyzanckim. Firmy będą musiały zachować ostrożność w kwestii sposobu, w jaki omawiają zrównoważony rozwój na zewnątrz w obliczu wyborów prezydenckich i kongresowych oraz oczekiwań dotyczących wzrostu liczby przepisów pro- i anty-ESG w Stanach Zjednoczonych, a także w następstwie wyborów w 50 krajach i organach regionalnych w 2024 roku. Istnieje kilka potencjalnych rozwiązań dostępnych dla firm, w jaki sposób podejść do urzędników o spolaryzowanych poglądach pro- i anty-ESG, które obejmują wykorzystanie mapowania interesariuszy w kwestiach spornych i skupienie się na (lub nawet rebrandingu) poszczególnych inicjatywach objętych parasolem ESG, które mogą być mniej polaryzujące niż termin ESG.

4. Bioróżnorodność stanie się głównym tematem ESG

Podczas gdy temat utraty bioróżnorodności nabierał tempa w ubiegłym roku, trend ten utrzymuje się. Rzeczywiście, przyroda i użytkowanie gruntów zostały uwzględnione jako globalny cel wylesiania do 2030 r. podczas globalnej konferencji środowiskowej Cop28 w grudniu. Ponadto fundusze inwestycyjne, które koncentrują się na różnorodności biologicznej i przyrodzie, szybko rosną pod względem liczby i aktywów, o czym świadczy czterokrotny wzrost aktywów zarządzanych w europejskich funduszach poświęconych różnorodności biologicznej.

Ponadto Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych związanych z Przyrodą (TNFD), która we wrześniu sfinalizowała swoje zalecenia dotyczące ujawniania informacji, podkreśliła ewoluujące zależności, wpływy, zagrożenia i możliwości związane z przyrodą, które są dostosowane do czterech filarów. Obecnie wiele rządów rozważa przyjęcie tych standardów, które są spójne z innymi ramami i standardami umożliwiającymi sprawozdawczość korporacyjną. W 2024 r. wiele innych rządów prawdopodobnie pójdzie w ich ślady.

5. Łańcuchy dostaw w centrum "E" i "S"

Kilka ostatnich przepisów nakazujących raportowanie w zakresie 3 - w tym nowe przepisy w Kalifornii i unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju, w połączeniu ze zmieniającymi się oczekiwaniami interesariuszy - skłania firmy do priorytetowego traktowania etycznego pozyskiwania materiałów, przestrzegania uczciwych standardów pracy oraz inicjatyw mających na celu zmniejszenie szkód dla środowiska w całym łańcuchu dostaw.

W rzeczywistości łańcuchy dostaw są miejscem, w którym krzyżują się obawy środowiskowe i społeczne, a rozwój ten prawdopodobnie przyspieszy w 2024 roku. Rzeczywiście, inne oczekujące na przyjęcie rozporządzenie UE - dyrektywa w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw - jeśli zostanie przyjęte, będzie wymagać od przedsiębiorstw z UE i spoza UE przeprowadzania należytej staranności w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka w całej ich działalności, spółkach zależnych i łańcuchach dostaw.

W nadchodzącym roku prawdopodobnie będziemy świadkami integracji środowiskowych i społecznych części ESG - E i S - w zakresie tego, w jaki sposób łańcuchy dostaw firmy mogą wpływać zarówno na wodę, jak i na przyrodę, ze względu na włączenie przez TNFD sprawozdawczości związanej z przyrodą w odniesieniu zarówno do łańcuchów dostaw wyższego, jak i niższego szczebla.

6. Zwiększenie wyrafinowania twierdzeń na temat greenwashing

Oczekuje się, że w 2024 r. i później pojęcie "greenwashing" - termin często używany do określania niewystarczających lub wprowadzających w błąd wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i ujawniania informacji przez korporacje - zostanie jaśniej zdefiniowane prawnie i pociągnie za sobą poważniejsze reperkusje.

Greenwashing niesie ze sobą ryzyko utraty reputacji, ryzyko regulacyjne i ryzyko sporów sądowych; a przy braku spójnej definicji prawnej koncepcja greenwashing będzie się różnić w zależności od produktu, usługi, organu regulacyjnego i jurysdykcji. Tymczasem UE czyni znaczne postępy w eliminowaniu greenwashing, obejmując opracowanie nowych zasad mających na celu ograniczenie fałszywych reklam i oferowanie konsumentom lepszych informacji o produktach.

Oczekuje się, że w 2024 r. przedsiębiorstwa przyjmą kryteria ESG nie tylko ze względu na zgodność z przepisami lub zarządzanie ryzykiem, ale jako szansę na fundamentalne przekształcenie swoich modeli biznesowych z pełnym zrozumieniem i akceptacją potrzeby uwzględnienia coraz bardziej złożonych zagrożeń zewnętrznych, które mogą występować jednocześnie.

Zmiana ta spowoduje gruntowną rewizję procesów projektowania, strategii zamówień, zarządzania finansami oraz praktyk marketingowych i komunikacyjnych w wielu kwestiach związanych z ESG, ale przeciwnicy pozostaną głośni. Jednocześnie ESG przestanie być elementem peryferyjnym, a stanie się centralnym składnikiem ogólnych strategii biznesowych przedsiębiorstw.

Stworzone przez allblue.pl