PL   |   EN

Nowe narzędzie do śledzenia polityki klimatycznej – NECP Tracker

Nowe narzędzie do śledzenia polityki klimatycznej  NECP Tracker
źródło : Fotolia
Całościowa przebudowa oraz wdrożenie ambitniejszych krajowych planów w zakresie energii i klimatu (KPEiK) państw członkowskich odegra kluczową rolę w osiąganiu zwiększonych celów klimatycznych i energetycznych w UE do 2030 r. W związku z wyższymi celami UE w zakresie klimatu i energii ważne jest, aby móc na bieżąco sprawdzać, że państwa członkowskie są na dobrej drodze do realizacji swoich obecnych planów oraz czy są także gotowe do przyspieszenia ich realizacji. Temu służy NECP Tracker.

Co to NECP Tracker?

Narzędzie NECP Tracker zostało uruchomione dzisiaj w ramach projektu LIFE_UNIFY. Ujawnia ono najbardziej aktualne dane potrzebne do monitorowania realizacji krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu w 10 państwach członkowskich. Narzędzie obejmuje Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Francję, Niemcy, Polskę, Portugalię, Słowenię i Hiszpanię. W narzędziu można zobaczyć analizę ścieżek redukcji emisji gazów cieplarnianych, sektorowe wskaźniki redukcji emisji oraz niektóre wskaźniki transformacji energetycznej dla tych krajów.

Porównując najnowsze opublikowane dane (z 2018 lub 2019 r. w zależności od kraju) z trajektoriami wyznaczonymi przez KPEiK, staje się jasne, na jakim etapie są państwa członkowskie pod względem realizacji celów obecnych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu. Wiążące na szczeblu krajowym cele w zakresie redukcji emisji na mocy rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), a także wiążące na szczeblu krajowym cele w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej będą odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu celu klimatycznego UE. NECP Tracker pokazuje, jak trudno jest monitorować polityki sektorowe i pociągać państwa członkowskie do odpowiedzialności, gdy brakuje jasno wyznaczonych celów lub trajektorii redukcji określonych w planach działania.

Narzędzie NECP Tracker możesz obejrzeć tutaj: https://unify.caneurope.org/policy-areas/necp/

Komentarze twórców narzędzia

Zélie Victor z Réseau Action France, organizacji pomysłodawcy takiego narzędzia, powiedziała: „NECP Tracker to okazja do monitorowania i porównywania wyników państw członkowskich UE w zakresie działań na rzecz klimatu i pociągania ich do odpowiedzialności. Wyniki pokazują, że niektóre państwa członkowskie są wyraźnie poza ścieżką do osiągnięcia swoich obecnych celów i dalekie od dostosowania się do celów Zielonego Ładu. Komisja Europejska powinna zwiększyć krajowe wiążące cele w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), ale także zaproponować wiążące na szczeblu krajowym cele w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, jeżeli UE poważnie podchodzi do swoich ambicji klimatycznych. Istnieje również wyraźna potrzeba wzmocnienia struktury zarządzania klimatem, aby zapewnić zgodność zaktualizowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu z ulepszonymi politykami UE w zakresie klimatu i energii. W nadchodzących latach NECP Tracker będzie nadal monitorował postępy, aby zapobiec opóźnianiu przez rządy państw członkowskich działań w dziedzinie klimatu”.

Wendel Trio z Climate Action Network (CAN) Europe powiedział: „Krajowe plany na rzecz energii i klimatu odegrają kluczową rolę we wdrażaniu zwiększonych ambicji klimatycznych w Europie. Propozycja Komisji Europejskiej pakietu „Fit for 55” musi stanowić podstawę do wzmocnienia wiążących na szczeblu krajowym celów w zakresie klimatu i energii w krajowych planach energii i klimatu (KPEiK). To narzędzie pokazuje, gdzie państwa członkowskie zawodzą i dlaczego rozpaczliwie potrzebujemy utrzymać wiążące na szczeblu krajowym cele w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), które obejmują emisje z transportu drogowego, budynków i rolnictwa”.

Inne komentarze

Ana Márquez z SEO / BirdLife Spain powiedziała: „Aby osiągnąć swój ogólnogospodarczy cel na 2030 r., Hiszpania powinna osiągać roczną redukcję emisji o około 3,1%, ale ta praktycznie się nie zmieniła od 2013 r. Z jednej strony działania należy podejmować we wszystkich sektorach gospodarki, ponieważ podczas gdy niektóre już redukują swoje emisje, inne nadal je zwiększają. Podobnie wysiłki te powinny być dostosowane do zwiększonego celu UE wynoszącego -55% w zakresie emisji netto gazów cieplarnianych. Z drugiej strony, przy obecnej tendencji, Hiszpania może osiągnąć swój krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej do 2030 r. i jest również na dobrej drodze do osiągnięcia celu w zakresie energii odnawialnej na 2030 r.”.

Katerina Davidova, Centrum Transportu i Energii, Czechy: „Republika Czeska miała do tej pory bardzo mało ambitne cele klimatyczne, ale nawet wtedy nie zdołała zrealizować wszystkich z nich. Teraz widzimy, że trajektoria emisji w Czechach musi gwałtownie spaść w ciągu najbliższych 10 lat, ale KPEiK nie proponuje wystarczająco dużo, aby to osiągnąć. Oprócz bardzo powolnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, Republika Czeska ma również ogromny problem z emisjami z użytkowania gruntów i leśnictwa - które stały się udziałowcami emisji, a nie pochłaniaczami. Jeśli ten niepokojący trend będzie się utrzymywał, kraj będzie miał trudności z osiągnięciem swoich celów na 2030 r. ”.

Źródło: CAN-Europe

Materiał został przygotowany w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl