PL   |   EN

Polska w CCPI2021

Polska w CCPI2021
Lepsi niż USA i Rosja, gorsi niż Wietnam. W CCPI 2021 Polska zajmuje 52. miejsce na oceniane 64. kraje, co plasuje ją wśród najgorszych krajów pod względem ochrony klimatu.

Polityka klimatyczna i ograniczenia emisji

Polska otrzymuje bardzo niskie oceny za emisje gzów cieplarnianych oraz politykę klimatyczną, a także niskie oceny w zakresie wspierania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Polski rząd nie ma realnej długoterminowej strategii (LTS) do 2050 r. zawartej w prawie krajowym, zamiast tego planuje zaledwie 30% redukcję gazów cieplarnianych do 2030 r. (w porównaniu do poziomu z 1990 r.), co jest niezgodne z oczekiwaniami wyrażonymi w Porozumieniu Paryskim, podpisanym przez rząd Polski z dużymi fanfarami. Wycofanie węgla planowane jest dopiero na 2049 r. i obejmuje tylko państwową firmę wydobywczą, co jest krytykowane jako działanie spóźnione i niekompletne. 

Odnawialne źródła emisji

Polityka wobec odnawialnych źródeł energii również otrzymała tylko niskie oceny w CCPI 2022. Szczególnie szkodzi w tym zakresie Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku, która została zatwierdzona uchwałą rządu z lutego 2021 r., która przewiduje zwiększenie udziału OZE zaledwie do 23% w 2030 roku, przy znacznie większym dostępnym potencjale. Ponadto krajowe prawo wciąż blokuje dalszą rozbudowę lądowych instalacji wiatrowych. 

Jednak są też pewne pozytywne wiadomości: w styczniu 2021 r. przyjęto pierwszą w Polsce ustawę o morskiej energetyce wiatrowej, która określa morską energetykę wiatrową jako kluczową technologię krajową, a we wrześniu 2021 r. podpisano „Umowę w sprawie polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej”. W lipcu 2021 r. ponad 600 tys. „prosumentów” (producentów i konsumentów) zostało zarejestrowanych i bierze udział w rządowym programie, ale planowane jest ograniczenie wsparcia, ponieważ lokalna sieć energetyczna jest niewystarczająca dla przyszłego rozwoju ruchu prosumenckiego. Ponadto w styczniu 2021 r. opublikowano projekt Strategii Wodorowej Polski, który powinien wkrótce zostać przyjęty. Projekt nie wyklucza jednak brudnego wodoru, który jest uzależniony od paliw kopalnych i dlatego nie może być uważany za rozwiązanie niskoemisyjne.

Efektywność energetyczna

Kolejnym przedmiotem krytyki jest sektor budowlany ze względu na brak polityki efektywności energetycznej, ale eksperci widzą tutaj jeden z największych potencjałów przyszłych oszczędności energii. W sektorze transportu, który jest największym sektorem emitującym poza EU-ETS, realizowanych jest wiele programów, ale ich efektywność wymaga poprawy. Jednak rośnie liczba autobusów elektrycznych, a obywatele otrzymują wsparcie finansowe w wysokości do 5000 euro na zakup samochodu elektrycznego. Eksperci domagają się ponadto zmniejszenia wsparcia samochodów hybrydowych typu plug-in i aktywnego ograniczania ruchu pojazdów spalinowych w miastach. 

W polityce międzynarodowej eksperci dostrzegają wzrost zainteresowania dyplomacją klimatyczną. Polska zobowiązała się do realizacji unijnego celu na 2030 i 2050 r. i nie zablokowała go, nawet jeśli nie włączyła go jeszcze do celu krajowego.

Komentarz

Dr Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju: Polska mogłaby zrobić znacznie więcej dla ratowania klimatu, zwłaszcza, iż w ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosło poparcie obywateli dla tego typu działań. Najprościej byłoby umożliwić aktywny rozwój OZE. Dziś zarówno energetyka wiatrowa, biogazowa czy geotermalna rozwijają się bardzo wolno albo wcale, bo są blokowane na poziomie politycznym. Szczególnie mało dzieje się także w sektorze ciepłownictwa. 

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl