PL   |   EN

Jak wojna Rosji z Ukrainą zmienia energetyczną rzeczywistość Europy

Jak wojna Rosji z Ukrainą zmienia energetyczną rzeczywistość Europy
źródło : CAN-Europe
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, wywołując kryzys humanitarny, w wyniku którego ponad 8 milionów uchodźców zostało przesiedlonych w całej Europie, a jeszcze więcej wewnętrznie. Po absolutnym szoku w pierwszych dniach wojny, który został zdecydowanie potępiony przez społeczeństwo, w tym CAN Europe, stało się jasne, że impet spadł na miliony niewinnych cywilów na Ukrainie, podczas gdy jego następstwa były globalne.

Kryzys energetyczny paliw kopalnych

Wojna na Ukrainie ujawniła niebezpieczne, długotrwałe uzależnienie Europy i całego świata od paliw kopalnych. Uzależnienie, które nie tylko zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy i wpędza wielu Europejczyków w ubóstwo energetyczne, ale także szkodzi klimatowi i naszej przyszłości, ponieważ coraz częściej dotykają nas niszczycielskie katastrofy, takie jak susze, pożary i powodzie.

Maj 2022 r. - Energetyczna odpowiedź UE na wojnę

Komisja Europejska uruchomiła REPowerEU, plan zastąpienia rosyjskiego gazu ziemnego poprzez inwestycje w energię odnawialną i zwiększenie oszczędności energii w różnych sektorach w 27 państwach członkowskich UE. Reakcja UE była szybka i udało się znacznie obniżyć import gazu z Rosji.

Co zatem stoi na przeszkodzie w znalezieniu prawdziwego rozwiązania? 

Rozwiązania są tam, gdzie jest chęć polityczna? 

Chociaż jest to krok w dobrym kierunku, cele energetyczne i propozycje przedstawione w odpowiedzi UE na wojnę nie idą wystarczająco daleko. 'REPowerEU' skupiła się również na dywersyfikacji dostaw paliw kopalnych, co nie powinno mieć miejsca, oraz na umożliwieniu państwom członkowskim inwestowania funduszy unijnych w gaz ziemny.

Nauka i zasady dotyczące sprawiedliwości klimatycznej potwierdzają, że UE może osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego i zabezpieczyć swoje dostawy energii przy co najmniej 65% redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 i 100% zrównoważonych, odnawialnych dostawach energii do roku 2040. CAN Europe's pokazuje  scenariusz do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.

Zastępowanie paliw kopalnych... paliwami kopalnymi?

W skandalicznym ruchu panicznych zakupów, UE i niektóre państwa w UE wpadły w fałszywe rozwiązania, podpisując międzynarodowe umowy mające na celu zastąpienie importu z Rosji importem z innych krajów, czasami konsolidując autorytarne reżimy i zwiększając bezbronność ludzi na Globalnym Południu. W niektórych przypadkach podpisano długoterminowe kontrakty, które skazują UE na kupowanie paliw kopalnych, pomimo publicznej wiedzy, że nie ma dla nich miejsca w najbliższej przyszłości.

"Była to stracona okazja, by postawic cele społeczne przed zyskiem ekonomicznym. Okazja na przesunięcie środków finansowych w celu wsparcia najbardziej potrzebujących, zamiast sprawić, by przemysł paliw kopalnych jeszcze bardziej skorzystał na kryzysie."

Kryzys paliwowy popycha ludzi do ubóstwa

Już i tak wysokie ceny energii gwałtownie wzrosły w ciągu ostatniego roku, wpędzając miliony ludzi w Europie w ubóstwo energetyczne. Chociaż podjęto pewne działania mające na celu ochronę ludzi, nie zawsze były one ukierunkowane tak, aby zapewnić, że wsparcie otrzymają ci, którzy najbardziej go potrzebują, w tym gospodarstwa domowe prowadzone przez kobiety, które są szczególnie wrażliwe. Krótko mówiąc, wsparcie finansowe było niewystarczające dla potrzebujących, podczas gdy otrzymywali je ci, którzy go nie potrzebowali.

Długotrwałe rozwiązania dla wszystkich i dla klimatu

W solidarności z Ukrainą i w obliczu przytłaczających dowodów na zmiany klimatu, ludzie, społeczeństwo i przedsiębiorstwa wzywają do przyspieszenia sprawiedliwej i całościowej transformacji energetycznej. Wielu obywateli i społeczności w całej Europie podjęło już kroki w celu zabezpieczenia własnych dostaw energii poprzez demokratyczne, zrównoważone, lokalne inicjatywy energetyczne. Decentralizacja daje każdemu szansę na włączenie się i przyczynienie się do bardziej zrównoważonego świata! Dostarczanie energii tam, gdzie jest ona potrzebna

Pieniądze przemawiają!

W ubiegłym roku zmarnowano ponad 48 mld euro na rosyjski gaz ziemny, napędzając wojnę na Ukrainie i kryzys klimatyczny. Tymczasem przemysł paliw kopalnych zdołał osiągnąć rekordowe zyski. To jest nie do przyjęcia! Musimy przeznaczyć wszystkie nasze pieniądze na rozwiązania, a nie na materiały energetyczne z przeszłości. Zamiast inwestować w paliwa kopalne, musimy zainstalować panele słoneczne i pompy ciepła oraz odnowić nieefektywne europejskie zasoby budowlane, skupiając się na budynkach o najgorszej wydajności, pomagając ludziom w radzeniu sobie z kryzysem cen energii, jak również pomagając klimatowi.

Nasze europejskie zobowiązania są niewystarczające, a w 2019 roku piętnaście państw członkowskich UE wydawało więcej na dotacje do paliw kopalnych niż na dotacje do energii odnawialnej. Państwa członkowskie powinny szybko wycofać się z dotacji do paliw kopalnych, w sposób sprawiedliwy społecznie. Ponadto UE musi szybko zakończyć rozdawanie darmowych pozwoleń na emisję zanieczyszczeń w ramach systemu handlu emisjami i w pełni egzekwować zasadę "zanieczyszczający płaci".

Poprzez ulgi podatkowe i dotacje pieniądze podatników przeznaczane są na brudną energię, która jest główną siłą napędową zmian klimatu. Prywatne środki finansowe również należy przekierować tam, gdzie są potrzebne: na rozwiązania kryzysu klimatycznego.

Wyższe ambicje dla naszej transformacji energetycznej

Ludzie wiedzą, że oszczędność energii i więcej odnawialnych źródeł energii są kluczowe. Zbliżając się do rocznicy uruchomienia REPowerEU, ministrowie energii UE muszą być odważni i zobowiązać się do osiągnięcia wyższych celów energetycznych UE na rok 2030.

Wyższe cele w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej na 2030 rok zaczną wytyczać drogę. Wyższe ambicje dotyczące naszej transformacji energetycznej powinny nie tylko wzmocnić UE, ale także wzmocnić społeczeństwo.

Wersja angielska z aktywnymi hiperłączami i interaktywną grafiką znajduje się pod tym linkiem: How Russia's war in Ukraine is reshaping Europe's energy reality (pageflow.io)

Jest to tłumaczenie publikacji Climate Action Network (CAN) Europe, wiodącej europejskiej koalicji organizacji pozarządowych walczących z niebezpiecznymi zmianami klimatu. Z ponad 170 organizacjami członkowskimi działającymi w 38 krajach europejskich, reprezentującymi ponad 1500 organizacji pozarządowych i ponad 47 milionów obywateli, CAN Europe promuje zrównoważoną politykę klimatyczną, energetyczną i rozwojową w całej Europie.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl