PL   |   EN

Krajowe Plany Energii i Klimatu | Together for 1,5

Krajowe Plany Energii i Klimatu | Together for 1,5
źródło : CAN-Europe
CAN Europe wraz z WWF publikuje nowy raport "Public participation in National Energy and Climate Plans: Evidence of weak & uneven compliance in Member States". Raport ten jest również połączony z listem organizacji pozarządowych, który zostanie wysłany do Komisji Europejskiej.

Jest to wkład w odpowiednim czasie, ponieważ pojawia się trzy miesiące przed terminem składania przez państwa członkowskie Krajowych Planów Energetycznych i Klimatycznych (NECP) do Komisji Europejskiej (koniec czerwca 2023).

3 kluczowe przesłania

  • Znaczący udział społeczeństwa jest wymagany i niezbędny dla skutecznego zarządzania klimatem, ponieważ tworzy lepsze polityki, zwiększa poparcie społeczne i wzmacnia legitymację demokratyczną. Planowanie podstawowych reform, które będą miały bezpośredni wpływ na sposób życia milionów obywateli Europy, nie może odbywać się w wieży z kości słoniowej.
  • Jak pokazuje sprawozdanie, w trakcie trwającego przeglądu NECP widać niepokojący brak zaangażowania obywateli przez państwa członkowskie. NECP są podstawowym narzędziem dla państw członkowskich do przyspieszenia działań na rzecz klimatu i transformacji energetycznej na poziomie krajowym (w celu wdrożenia unijnego Zielonego Ładu i planu REPowerEU, realizacji celu 1,5 w Paryżu i osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego). Kluczowe znaczenie mają konsultacje z obywatelami i interesariuszami oraz ich znaczący udział w ich obecnej rewizji. 
  • Dlatego wzywamy państwa członkowskie do przeprowadzenia poważnych procesów udziału społecznego w sprawie rewizji NECP, które są otwarte dla wszystkich istotnych interesariuszy i zapewniają im projekt tekstu jako podstawę do dyskusji oraz wystarczająco dużo czasu i możliwości na udzielenie odpowiedzi. Wzywamy również Komisję Europejską do przestrzegania swojej roli strażnika prawa UE, zapewniając i egzekwując przestrzeganie rozporządzenia o zarządzaniu i konwencji z Aarhus. 

3 najważniejsze ustalenia raportu

  • W pierwszym tygodniu kwietnia, na trzy miesiące przed terminem przedłożenia Komisji Europejskiej projektów NECP, dowody zebrane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego wskazują, że 14 z 23 krajów UE wymienionych w raporcie nie rozpoczęło jeszcze żadnej formy konsultacji społecznych. 
  • W pierwszym tygodniu kwietnia w raporcie stwierdzono, że 18 z 23 krajów UE wymienionych w raporcie nie rozpoczęło jeszcze żadnej formy wielopoziomowego dialogu na temat klimatu i energii. 
  • Nawet tam, gdzie rozpoczęto konsultacje społeczne lub stworzono platformy dla wielopoziomowego dialogu, ich jakość jest w dużej mierze niezadowalająca (z wyjątkiem kilku krajów). Spośród wszystkich ocenianych państw członkowskich Litwa przedstawiła do tej pory wystarczająco dobry proces, a Słowenia zaplanowała obiecujący, ale dopiero okaże się, jak będzie on wyglądał w praktyce.

O raporcie

UE nie osiągnie neutralności klimatycznej przez przypadek ani bez gruntownego planowania. Krajowe Plany Energetyczno-Klimatyczne (NECP) są głównym narzędziem strategicznym w tym względzie, określając kluczowe reformy na na poziomie krajowym dla osiągnięcia celów klimatycznych i celów klimatycznych i energetycznych, mobilizacji kluczowych inwestycji i reagowania na kryzys cen energii kopalnej. 

Planowanie podstawowych reform, które będą miały bezpośredni wpływ na życie milionów obywateli europejskich nie może odbywać się w wieży z kości słoniowej. Biorąc pod uwagę skalę i tempo działań na rzecz klimatu i tempo działań na rzecz klimatu, które są wymagane, należy konsultować się z obywatelami i zainteresowanymi stronami i w znaczący sposób uczestniczyć w opracowywaniu NECP - w przeciwnym razie społeczeństwo nie zgodzi się na proponowane działania. w przeciwnym razie społeczeństwo nie wyrazi zgody na proponowane środki.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zarządzania i konwencją z Aarhus, państwa członkowskie muszą zorganizować wczesne i i skuteczne konsultacje społeczne przed przedstawieniem projektów i ostatecznych NECP. Muszą one również ustanowić wielopoziomowy dialog na temat klimatu i energii w celu omówienia polityki energetyczne i klimatyczne, w tym NECP.

Jednakże nasza analiza 23 państw członkowskich[1] ujawnia powszechne niedociągnięcia w stosowaniu tych zasad zasad udziału społeczeństwa - mniej niż cztery miesiące przed złożeniem NECP.

Cały raport dotyczący NEPC dostępny jet TUTAJ


[1] 35 krajowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z sieci CAN-E i WWF zostało przebadanych w 23 Państwach Członkowskich UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl