PL   |   EN

Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat

Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat
„Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027”, został przygotowany dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przez Inicjatywę JASPERS.

Po co ta weryfikacja?

Konieczność wykonania weryfikacji klimatycznej („climate proofing”) wynika z wymogu Rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy (UE) 2021/1060 (RWP) dla niektórych funduszy UE - takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny Plus, Fundusz Spójności, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury – tę analizę należy przeprowadzić dla każdego projektu infrastrukturalnego o okresie eksploatacji co najmniej 5 lat i powinna dotyczyć zarówno aktualnych warunków klimatycznych jak i przyszłych prognozowanych zmian klimatu.

Projekty otrzymujące wsparcie z funduszy UE powinny zostać poddane weryfikacji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu (odporności na zmiany klimatu) w celu ustalenia ich zgodności z celami w zakresie łagodzenia zmian klimatu (redukcji emisji) oraz dostosowania do zmian klimatu, tj. do warunków zmienionego i zmieniającego się klimatu, które wpływają i będą w coraz większym stopniu wpływać na projekty w trakcie ich funkcjonowania (cyklu życia projektu).

Co w poradniku?

Opublikowane w 2021 r. przez KE Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–20272 ("Wytyczne KE") stanowią główny dokument odniesienia dla niniejszego Poradnika, będącego również rozwinięciem dotychczasowego polskiego Poradnika przygotowania inwestycji wykorzystywanego w okresie programowania 2014-2020.

Kluczową wartością dodaną Poradnika jest wymiar praktyczny – zawiera on m.in. szczegółowe wskazówki i wytyczne w zakresie wykonania weryfikacji klimatycznej dla najważniejszych sektorów objętych wsparciem funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz studia przypadków dla tych sektorów.

Prawidłowo przeprowadzona weryfikacja klimatyczna może stanowić materiał źródłowy do oceny DNSH pod kątem celów łagodzenia zmian klimatu i przystosowania do nich.

Weryfikacja klimatyczna,  zgodna z Poradnikiem oraz Wytycznymi KE, stanowi najlepszą praktykę w tej dziedzinie; dlatego może być stosowana do każdego projektu niezależnie od źródła finansowania. Powinna jednocześnie faktycznie pomóc w opracowaniu projektów neutralnych dla klimatu i odpornych na jego zmiany.

Poradnik jest publikowany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej (oryginalna).

Skąd pobrać?

Poradnik można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jak się przeszkolić?

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszają na szkolenie z zakresu treści zawartych w poradniku oraz stosowania zasady DNSH ("nie czyń poważnych szkód") w funduszach europejskich na lata 2021-2027. Szkolenie odbędzie się 22 lutego 2024 roku online od godziny 10:00. Więcej o szkoleniu na stronie Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, a zapisy poprzez stronę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju posiada duże doświadczenie w weryfikacji klimatycznej inwestycji. Wykonała m.in. weryfikację klimatyczną rozbudowy II linii warszawskiego metra, linii kolejowych, zrealizowała szkolenie z tego zakresu dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zasadę DNSH zna natomiast z racji zasiadania jej przedstawicieli w Komitetach Monitorujących fundusze europejskie na lata 2021-2027.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl