PL   |   EN

Podręcznik o obiegu zamkniętym i wykorzystywaniu wody w miastach

Podręcznik o obiegu zamkniętym i wykorzystywaniu wody w miastach
Aby sprostać wyzwaniu jakim jest zarządzanie wodą w mieście, w ramach projektu CWC, prezentujemy "Podręcznik w zakresie gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym i wykorzystania wody w miastach" to zestaw narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji, zawierający informacje na temat inteligentnego planowania, zarządzania, inżynierii i rozwiązań cyfrowych w zakresie oszczędzania i ponownego wykorzystania wody. E-podręcznik składa się z czterech katalogów tematycznych.

W pierwszym katalogu tematycznym "Inteligentne narzędzia oceny do mapowania potencjału wykorzystania wody w miastach" prezentujemy narzędzia oceny, które mogą pomóc decydentom w planowaniu przyszłych inwestycji w miejskie działania związane z wodą obiegową. Podstawowym celem narzędzi oceny jest ustalenie mechanizmów i środków, które mogą być wykorzystane w procesie planowania potencjalnych nowych inwestycji i zapewnić zgodność z zasadami gospodarki wodnej o charakterze cyrkularnym. Istotne jest, aby narzędzie umożliwiało identyfikację technicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych skutków przyszłej inwestycji. W katalogu przedstawiliśmy proces podejmowania decyzji i oceny inwestycji z wykorzystaniem podejścia analizy wielokryterialnej w przypadku dydaktycznym "Wykorzystanie wód opadowych i oczyszczonych ścieków do produkcji materiałów budowlanych z recyklingu".

Drugi katalog tematyczny "Innowacyjne rozwiązania inżynieryjne i oparte na przyrodzie w zakresie wykorzystania wody w obiegu zamkniętym" zawiera informacje na temat najnowocześniejszych technologii w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i szarymi. Celem katalogu jest wsparcie decydentów w przejściu do bardziej zdecentralizowanego podejścia do zarządzania zasobami wodnymi i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Trzeci katalog tematyczny "Inteligentne narzędzia do zarządzania sprzyjające stosowaniu zamkniętego obiegu wody w miastach" przedstawia przegląd możliwych inteligentnych podejść do gospodarki wodnej w pięciu obszarach interwencji: recykling i ponowne wykorzystanie ścieków, zwiększenie efektywności wykorzystania i dystrybucji wody, zapewnienie dobrej jakości wody, retencja wody, jeśli to możliwe, na miejscu, promowanie możliwości ponownego wykorzystania wody i zrównoważonego rozwoju wody, ochrona zbiorników wodnych. Odpowiedni plan gospodarki wodnej powinien uwzględniać i koordynować wszystkie kategorie interwencji. Studia przypadków zebrane w tym katalogu to dobre praktyki, które mogą być wykorzystane jako inspiracja do inteligentnego zarządzania i działania.

Czwarty katalog tematyczny "Nowatorskie narzędzia cyfrowe wspierające efektywne gospodarowanie wodą wśród obywateli/konsumentów" zawiera przegląd narzędzi i rozwiązań cyfrowych, które promują oszczędność wody i świadomość w zakresie oszczędzania wody, zbierania wody deszczowej, wykorzystania ścieków, bezodpadowego stylu życia. Katalog zawiera zbiór koncepcji, prototypów i rozwiązań marketingowych opartych na badaniach z różnych źródeł, w szczególności prezentowanych na europejskich platformach badawczych, takich jak Cordis, EU Science Hub czy Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

Podręcznik do pobarnia poniżej:

Do pobranie jest również streszczenie podręcznika:

 

 

 

 

 

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl