PL   |   EN

Rekomendacje dla rządu dot. budynków

Rekomendacje dla rządu dot. budynków
źródło : pixabay.com
O tym, co rząd może zrobić dla Polaków i budynków mówi Fala Renowacji, czyli międzysektorowa grupa ekspercka zajmująca się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków.

Powołać pełnomocnika Premiera ds. EE budynków w randzie wicepremiera i międzyresortowego zespołu pod jego nadzorem, który zapewni analityczne zaplecze i zaplanuje masowy program modernizacji budynków (zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych oraz niemieszkalnych) oraz będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad planowaniem systemu energetycznego biorąc pod uwagę wpływ głębokiej i kompleksowej renowacji budynków na mierzalne zmniejszenie presji na szczytowy popyt w elektroenergetyce. Pełnomocnik będzie koordynował prace nad poprawą efektywności energetycznej budynków, które dziś są podzielone pomiędzy różne resorty.

Nawiązać trwałą współpracę z samorządem terytorialnym przy pracach analitycznych dotyczących zasobu budowlanego, a także systemu dystrybucji środków wspierających kompleksową modernizację energetyczną budynków. Wdrożyć wraz z samorządami sieć instytucji wsparcia – Centra Efektywności Energetycznej (w dyrektywie EPBD One-Stop-Shops), w których mieszkańcy będą mogli skorzystać z doradztwa ws. technicznych, organizacyjnych i finansowych aspektów renowacji. Centra mogłyby być prowadzone przez podmioty prywatne lub organizacje pozarządowe, po spełnieniu określonych kryteriów.

Rozpocząć prace inwentaryzacyjne, dzięki którym rząd zyska rzetelną i aktualną informację na temat jakości zasobu budowlanego w Polsce i skali renowacji. Na ich podstawie rząd będzie w stanie przygotować harmonogram modernizacji energetycznych oparty o konkretne cele. Przyjąć system etykietowania budynków, tj. ich klasyfikacji energetycznej i zapewnić jego powszechność poprzez skuteczne działania, w tym kampanie informacyjne.

Wdrożyć skutecznie funkcjonujące programy wsparcia kompleksowej modernizacji energetycznej budynków różnych typów systemowo promujące głęboką i kompleksową modernizację.

Wdrożyć obowiązek stosowania systemów automatyki i sterowania dla budynków o mocy ponad 290 kW (ustawa o charakterystyce energetycznej budynków). Terminowe wdrożenie obowiązku montażu/stosowania systemu automatyki i sterowania dla budynków o mocy ponad 290 kW5 umożliwi znaczące zmniejszenie zużycie energii w budynkach w Polsce.
System automatyki i sterowania dla budynków niemieszkalnych jest definiowany w ustawie jako umożliwiający:
a) stałe monitorowanie, rejestrowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii oraz
b) analizę porównawczą efektywności energetycznej budynku, wykrywanie utraty efektywności systemów: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego, automatyki i sterowania, wytwarzania energii elektrycznej w budynku, a także informowanie właściciela lub zarządcy budynku o możliwościach poprawy efektywności energetycznej.

Przygotować krajowy program wsparcia dla wymiany oświetlenia świetlówkowego dla budynków niemieszkalnych. Na mocy dyrektyw UE (RoHS) wprowadzonych w lutym 2021 roku, od 25 sierpnia 2023 obowiązuje zakaz wprowadzania na rynek świetlówek prostych i niezintegrowanych świetlówek kompaktowych. Po wyprzedaży zapasów świetlówek nie będzie można serwisować istniejących instalacji oświetleniowych w budynkach w Polsce. Szacunki mówią, że nadal w ponad 70% budynków niemieszkalnych stosowane są świetlówki. Jest to ogromne wyzwanie, które implikuje konieczność wsparcia finansowego dla właścicieli i użytkowników budynków zmuszonych do szybkiej modernizacji infrastruktury oświetleniowej.

Z uwagi na brak informacji w mediach większość z właścicieli, użytkowników nie jest świadoma, że w najbliższym czasie będą musieli zainwestować środki na wymianę oświetlenia na LED. Mając na względzie również pkt. 6 (systemy automatyki i sterowania) racjonalną formą wsparcia przy modernizacji oświetlenia w budynkach (>290 KW) byłby program obligujący wymianę oświetlenia świetlówkowego na oświetlenie LED z wykorzystaniem systemów automatyki i sterowania.

żródło: Fala Renowacji 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl