PL   |   EN

Osoby starsze są nie tylko bardziej podatne na szkody ze względu na swój wiek

Osoby starsze są nie tylko bardziej podatne na szkody ze względu na swój wiek
źródło : pixabay.com
Skutki zmiany klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych mogą dotknąć każdego, ale osoby starsze mogą być narażone na poważniejsze szkody.

Istnieją przekonujące dowody na to, że w porównaniu z innymi dorosłymi osoby starsze – osoby powyżej 65. roku życia, a zwłaszcza osoby powyżej 75. roku życia – stale doświadczają poważniejszych skutków powodzi i fal upałów. Wynika to częściowo z tendencji starszych osób do większej podatności biofizycznej. Jednak osoby starsze mogą być również powiązane z szeregiem innych cech, które zwiększają ich podatność na zagrożenia, takich jak izolacja społeczna, zły stan zdrowia, mniejsza mobilność osobista, mieszkanie w określonych typach mieszkań lub niski dochód. Chociaż w latach 2011/12 ubóstwo emerytów osiągnęło najniższy poziom od 30 lat, niektórzy emeryci nadal mają niskie dochody, przy czym starsi emeryci i samotne emerytki mają najniższe średnie dochody w grupie emerytów. Z tych powodów osoby starsze są wskazywane jako główny punkt zainteresowania polityk i planów przystosowania się do zmiany klimatu.

Nierówna wrażliwość u osób starszych

Chociaż osoby starsze są na ogół bardziej bezbronne społecznie niż inne osoby dorosłe, nie wszystkie osoby starsze są jednakowo wrażliwe lub równie wrażliwe. Chociaż dowody często odnoszą się do wieku chronologicznego, istnieją ogromne różnice między osobami w tej samej grupie wiekowej w wyniku różnych czynników biologicznych, społecznych i psychologicznych.

Na przykład różne cechy osobiste osób starszych, takie jak stan zdrowia, mogą wpływać na stopień ich wrażliwości na wpływ klimatu i ekstremalne warunki pogodowe. Podobnie cechy społeczne, takie jak dochód i mobilność, bardzo się różnią. Oznacza to, że niektórzy starsi ludzie mają znacznie mniejszą zdolność adaptacji niż inni.

Osoby starsze, które doświadczają wielu przyczyn podatności na zagrożenia, są najbardziej zagrożone społecznie. Jednak wrażliwość danej osoby nie jest cechą statyczną i będzie się zmieniać wraz ze zmianą osobistych okoliczności w czasie. Podobnie jak w przypadku wszystkich ludzi, wpływ konkretnego zdarzenia na osobę starszą będzie zatem zależał od tego, jak różne okoliczności będą współdziałać w momencie, gdy to nastąpi. Z tego powodu warto zrozumieć szereg czynników, które mogą wpłynąć na podatność danej osoby oraz zakres, w jakim mogą one wystąpić w poszczególnych dzielnicach. 

Osoby starsze mogą rzadziej szukać pomocy niż osoby z innych grup.

Niektórzy starsi ludzie mogą być społecznie odizolowani od reszty społeczności, w której żyją, lub mają inne powody, by nie szukać pomocy u władz i usługodawców. Na przykład mogą obawiać się zakłóceń w rutynie, utraty domów z powodu postrzegania ich jako niezdolnych do samodzielnego radzenia sobie lub utraty niezależności i kontroli.

Jednak błędem jest zakładać, że dotyczy to wszystkich osób starszych lub że osoby starsze są z konieczności bierne lub niezaangażowane, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe lub zmiany klimatu. Niektóre formy uczestnictwa mogą być dość powszechne w starszych grupach. Na przykład ponad jedna czwarta osób w wieku powyżej 65 lat uczestniczy w wolontariacie lub pracy w szerszej społeczności. Chociaż niekoniecznie oznacza to, że są bardziej skłonni do szukania pomocy, lepsze więzi społeczne, które to zapewnia, mogą oznaczać, że są bardziej skłonni do oferowania pomocy i potencjalnie bardziej skłonni ją zaakceptować. Jednak dowody wskazują również, że ludzie zwykle czują się bardziej komfortowo, oferując pomoc, a mniej komfortowo, przyjmując ją od innych, zwłaszcza gdy taka pomoc jest postrzegana negatywnie, na przykład w kategoriach osobistej autonomii i niezależności.

Starsi ludzie mogą częściej mieszkać w określonych typach mieszkań, co może zwiększać ich narażenie na fale upałów i powodzie.

Osiedla emerytalne to zazwyczaj jednopoziomowe mieszkania lub bungalowy, które zostały zaprojektowane w celu lepszego zaspokojenia codziennych potrzeb starszych mieszkańców. Takie jednopoziomowe typy mieszkań są ogólniej preferowane przez osoby starsze. Jednak ludzie mieszkający w tych domach są potencjalnie bardziej narażeni na utratę mienia, w tym niezbędnego sprzętu, ze względu na większe prawdopodobieństwo ich uszkodzenia w powodzi, w porównaniu z osobami, które mogą przechowywać dobytek na wyższych piętrach. Chociaż nowsze inwestycje mogą mieć większe szanse na wprowadzenie środków przystosowania się do powodzi, dostępność takich środków nie gwarantuje, że będą one wykorzystywane lub stosowane prawidłowo.

Na przykład badania nad wykorzystaniem środków efektywności energetycznej wykazały, że tego rodzaju adaptacje nie zawsze są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Co więcej, niektóre budynki mieszkalne uwydatniają wpływ ekstremalnie gorących, a nawet zimnych warunków. Aby lepiej zrozumieć problem przegrzewania się budynków mieszkalnych, English Housing Survey 2014/15 zgromadzi bezpośrednie dane od użytkowników budynków.


Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

Stworzone przez allblue.pl