PL   |   EN

Starsi ludzie i fale upałów

Starsi ludzie i fale upałów
źródło : pixabay.com
Istnieją mocne krajowe i międzynarodowe dowody wskazujące na większe prawdopodobieństwo, że osoby starsze zostaną dotknięte falami upałów.

Największy odsetek z 2000 nadmiernych zgonów w Anglii i Walii podczas fali upałów w sierpniu 2003 r. dotyczył osób w wieku powyżej 75 lat, a w Londynie grupa ta miała również zwiększoną liczbę wizyt w szpitalu. Podobne dowody znaleziono gdzie indziej. Analizy skutków fali upałów z 2003 r. w innych krajach europejskich oraz  wpływu innych fal upałów w Europie i Stanach Zjednoczonych, wykazały , że osoby starsze były szczególnie wrażliwą grupą.

Osoby starsze mogą być bardziej narażone na szkodliwe skutki fizyczne, takie jak odwodnienie i pogorszenie objawów istniejących problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu oddechowego i choroby serca podczas fali upałów.

Istnieją różnice biofizyczne między osobami starszymi a innymi dorosłymi, które powodują, że procesy regulacji temperatury w tej grupie są mniej wydajne, co jest ważne z punktu widzenia zdolności ludzi do radzenia sobie zarówno z ekstremalnymi temperaturami, jak i upałami. Trudności w radzeniu sobie z upałami mogą być szczególnie widoczne, gdy osoby starsze mają inne problemy zdrowotne, które również wpływają na termoregulację, takie jak przewlekłe choroby układu krążenia, układu oddechowego, cukrzyca, choroby nerek, zaburzenia układu nerwowego, choroba Parkinsona, rozedma płuc i padaczka. Ponadto osoby, które mają już wysoką temperaturę ciała, na przykład w wyniku infekcji, są bardziej podatne na działanie ciepła.

Niektóre osoby starsze mogą również mieć zmniejszoną zdolność przystosowania się do wysokich temperatur z powodu mniejszej świadomości swoich okoliczności lub niemożności podjęcia działania. Niektóre osoby starsze mogą być przykute do łóżka, nie mogąc codziennie wychodzić z domu lub nie mogą o siebie zadbać z innych powodów, takich jak życie z demencją lub innymi chorobami zwyrodnieniowymi.  

Osoby starsze w domach opieki lub domach opieki są bardziej zależne od innych osób, które radzą sobie z wysokimi temperaturami, a osoby starsze w szpitalach i domach opieki są zwykle nieproporcjonalnie dotknięte falami upałów.

Istnieje związek między uzależnieniem a potencjalnymi negatywnymi skutkami fali upałów.

Starsi ludzie mieszkający w domach opieki częściej mają problemy ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym, co może czynić ich bardziej wrażliwymi i mniej zdolnymi do przystosowania się do wysokich temperatur. Często postrzegane potrzeby termiczne najsłabszych mieszkańców dyktują sposób projektowania i obsługi specjalistycznych budynków, ale może to mieć negatywny wpływ na innych mieszkańców. Jest to szczególnie problematyczne, gdy różne preferencje temperaturowe i związane z nimi potrzeby mieszkańców nie mogą być uwzględnione, na przykład poprzez odpowiednio adaptowalne systemy ogrzewania/chłodzenia, które umożliwiają utrzymywanie różnych temperatur w pomieszczeniach lub elastyczne dostarczanie chłodnych napojów. Reżimy instytucjonalne mogą również zaostrzać problemy z powodu zbytniej sztywności lub trudności w zaspokojeniu wszystkich potrzeb użytkowników budynku, w tym personelu. 

Osoby starsze mogą nie doceniać ich zwiększonej podatności na ciepło lub uważać wysokie temperatury za szczególny problem.

Ankieta przeprowadzona wśród 456 starszych osób w Islington sugeruje, że respondenci chętniej witają upały niż nie. Stało się tak pomimo tego, że ponad połowa respondentów posiadała osobiste cechy zdrowotne lub ruchowe, które mogły wpływać na ich zdolność do radzenia sobie. W ankiecie podkreślono, że usługi rady lub wolontariatu mogą być szczególnie ważne dla osób starszych, którym brakuje sieci społecznych i wsparcia, zwłaszcza rodziny, jako początkowego źródła pomocy. Choć tylko 13,5% stwierdziło, że nie ma żadnych sieci wsparcia społecznego, to 17,5% ankietowanych stwierdziło, że nie zwróci się do nikogo o pomoc podczas fali upałów. Zobacz Islingtonastudium przypadku, aby uzyskać więcej informacji.

Osoby starsze mogą niechętnie podejmować zalecane działania w celu ochłodzenia domu, takie jak pozostawianie otwartych okien na noc. Respondenci w Islington wskazali hałas z sąsiedztwa i strach przed przestępczością jako główne powody nieotwierania okien w nocy. Nawet jeśli budynki są dobrze przystosowane lub posiadają środki modernizacyjne, nie można ich używać zgodnie z zamierzeniami projektantów. 


Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

Stworzone przez allblue.pl