więcej


Energetyka

Cele dla OZE: Komisja Europejska wzywa kraje członkowskie do współpracy (9579)

2011-02-07

Drukuj
31 stycznia 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła komunikat na temat postępów w kwestii zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energii UE. Wynika z niego, że związane z OZE cele na rok 2020 mogą zostać osiągnięte, a nawet przekroczone, jeśli kraje członkowskie w pełni wprowadzą w życie krajowe strategie energetyczne, a równocześnie ulepszone zostaną instrumenty finansowania. Komunikat podkreśla również potrzebę dalszej współpracy między krajami członkowskimi i lepszej integracji energii odnawialnej na wspólnym europejskim rynku. Według danych szacunkowych podjęcie takich działań mogłoby przynieść nawet 10 mld euro oszczędności rocznie.
Komisarz ds. energii Günther Oettinger powiedział: „Musimy inwestować dużo więcej w energię odnawialną oraz potrzebujemy inteligentnego i ekonomicznego systemu finansowania. Jeśli kraje członkowskie będą współpracować i wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych tam, gdzie kosztuje to najmniej, skorzystają na tym wszyscy: przedsiębiorcy, konsumenci i podatnicy".

UE zobowiązała się do osiągnięcia celu 20% udziału OZE w bilansie energii do roku 2020. Aby wypełnić to zobowiązanie, Komisja wzywa kraje członkowskie do:
  • wprowadzenia w życie krajowych planów działania, które zostały przedstawione na początku 2010 r. Zgodnie z nimi wszystkie kraje członkowskie powinny wypełnić swoje zobowiązania do roku 2020. Jednak późniejsze dane wykazują, że w 2010 cele orientacyjne, które kraje członkowskie wyznaczyły sobie dla sektora energii elektrycznej i transportu nie zostały osiągnięte ani przez te kraje, ani w skali całej UE.
  • podwojenia rocznych inwestycji kapitału w energię ze źródeł odnawialnych (z 35 mld euro do 70 mld euro rocznie). W świetle nowego prawa UE kraje członkowskie będą zobowiązane podjąć konieczne wysiłki, aby kontynuować inwestycje i współpracę w zakresie rozwoju energetyki opartej na OZE. Dalsze inwestycje w OZE wymagać będą znacznego wykorzystania krajowych systemów wsparcia. Systemy te, podobnie jak i inne instrumenty stosowane do finansowania OZE na szczeblu krajowym i wspólnotowym, powinny być tak ekonomiczne, jak to tylko możliwe.
Komunikat podkreśla potrzebę usprawnienia rozmaitych instrumentów finansowych wykorzystywanych we wszystkich krajach członkowskich do rozwoju energetyki odnawialnej, takich jak dotacje, kredyty, certyfikaty, itp. Inwestorzy potrzebują większej spójności, jasności i pewności.

Komunikat podkreśla również wagę współpracy między krajami członkowskimi. Zbieżność systemów wsparcia z integracją rynku należy wzmacniać, aby mieć pewność, że odnawialne źródła energii i technologie staną się ekonomicznie konkurencyjne tak szybko, jak to możliwe. Analiza przeprowadzona przez Komisję sugeruje, że bardziej zintegrowane podejście pomogłoby zaoszczędzić nawet do 10 miliardów rocznie.

Współpracę mogą ułatwić trzy istniejące już mechanizmy:
  • „transfer statyczny”, gdzie jeden kraj członkowski z nadwyżką energii odnawialnej może dokonać statystycznej „sprzedaży” tej energii innemu krajowi członkowskiemu, w którym źródła energii odnawialnej są droższe;
  • „wspólne projekty”, gdzie nowy projekt związany z OZE w jednym kraju członkowskim może byś współfinansowany przez inny kraj członkowski, a produkcja dzielona statystycznie pomiędzy te dwa kraje;
  • „wspólne systemy wsparcia”, gdzie dwa lub więcej krajów członkowskich postanawia zharmonizować w pełni lub częściowo swoje systemy wsparcia.
Komisja oceni skuteczność funkcjonowania mechanizmów współpracy w roku 2014.

Komunikat jest odpowiedzią Komisji na wymagania dotyczące raportowania przedstawione w dyrektywie 2009/28/KE z 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promocji wykorzystania energii z zasobów odnawialnych, które miały być włączone do prawa krajowego do 5 grudnia 2010. Dzięki dyrektywie wzmocniły się ramy regulacyjne Unii Europejskiej, które zawierają teraz wiążące prawnie zobowiązania na rok 2020.

Dyrektywa o „zielonej energii elektrycznej” z 2001 roku i dyrektywa o biopaliwach z 2003 roku określają krajowe cele orientacyjne na rok 2010 dla sektora energii elektrycznej i transportu. Komunikat przedstawiony przez Komisję 31 stycznia również odnosi się do tych celów.


źródło: © Unia Europejska, 1995-2011, www.europa.eu
tłum.: ChronmyKlimat.plUdostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej