więcej


Energetyka

Działania rządu w zakresie polityki energetycznej (9206)

2010-12-22

Drukuj
Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Ministerstwem Skarbu Państwa przygotowało Informację Rządu o aktualnej sytuacji i perspektywach polskiej energetyki. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 14 grudnia 2010 r. 
Dokument zawiera m.in. informacje na temat obecnego stanu krajowej sieci przesyłowej, jednostek wytwórczych energii elektrycznej oraz możliwości ich modernizacji, jak również ocenę planów inwestycyjnych krajowych koncernów energetycznych pod kątem możliwości budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej oraz rozbudowy sytemu przesyłowego elektroenergetycznego wraz z połączeniami transgranicznymi.

Eksperci MG dokonali także przeglądu inwestycji w sektorze gazu ziemnego, m.in. związanych z budową i rozbudową podziemnych magazynów gazu, połączeń transgranicznych, czy terminalu regazyfikacyjnego. Przygotowali także informację na temat sytuacji w górnictwie i sektorze ropy naftowej.

W dokumencie wskazano również działania rządu zaplanowane w ramach przygotowanej w MG „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”, przyjętej przez RM 10 listopada 2009 r. Definiuje ona priorytetowe kierunki działań w sektorze, przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy wprowadzenie energetyki jądrowej.

Jednym z narzędzi przewidzianych w Polityce jest ustawa o efektywności energetycznej. Ma ona ułatwić pełne wdrożenie postanowień dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, która zobowiązuje państwa członkowskie do oszczędności zużycia energii na poziomie 9 proc. w okresie od wejścia w życie tej dyrektywy do końca 2016 r. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej gospodarki.

Minister Gospodarki przygotowało także projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, który został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do prac sejmowych. Zaproponowane w nich zmiany ułatwią prowadzenie bieżącej eksploatacji sieci energetycznych. Natomiast usprawnienia w realizacji inwestycji liniowych eksperci MG zawarli w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych.

Z kolei nowe rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii ujęte zostały w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, przyjętym przez RM 7 grudnia 2010 r. KPD jest prognozą osiągnięcia w 2020 r. 15,5 proc. udziału OZE w zużyciu energii końcowej brutto, uwzględniając czynniki takie jak zasoby odnawialnych źródeł energii, surowców do wytwarzania paliw oraz stan systemu elektroenergetycznego. Zakłada również większe wykorzystanie biomasy oraz energii elektrycznej pochodzącej z turbin wiatrowych.

W dokumencie znalazły się także kwestie związane z opłacalnością dla kraju derogacji, czyli wyłączenia przejściowego z obowiązku wypełniania części (specjalnie wynegocjowanej) zobowiązań płynących ze stosowania prawa wspólnotowego. Obecnie MG przygotowuje wniosek w tej sprawie, który będzie zawierał m.in.: krajowy plan inwestycyjny oraz wykaz instalacji uprawnionych do otrzymania darmowych uprawnień do emisji CO2 wraz z przydziałem. Termin na złożenie tego wniosku do Komisji Europejskiej mija 30 września 2011 r.

Analitycy MG podkreślają, że w ostatnim czasie dostawy energii elektrycznej od odbiorców nie były zagrożone. Jednak w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, planowanym inwestycjom w nowe moce wytwórcze musi towarzyszyć skoordynowany rozwój inwestycji sieciowych, w tym połączeń międzysystemowych oraz linii przesyłowych, zwiększających możliwości importu energii z innych systemów elektroenergetycznych UE oraz krajów trzecich. 


źródło: Ministerstwo Gospodarki 
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej