więcej


Energetyka

Gaz z łupków pod kontrolą - wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska (9356)

2011-04-26

Drukuj
Inwestorzy na własny koszt prowadzą badania w całym kraju, żeby określić realne zasoby gazu z łupków, jakie posiada Polska. Dzięki temu w perspektywie kilku lat Skarb Państwa będzie dysponował prawdziwym „skarbem” w postaci potwierdzonych danych na temat gazu z łupków w kraju. Na tej podstawie i w oparciu o ramy prawne podejmowane będą strategiczne decyzje dotyczące potencjalnego wydobycia i jego warunków.  
Minister Środowiska wydał dotychczas 85 koncesji na poszukiwanie gazu z łupków. Geologiczne badania to złożone i zaawansowane technologicznie przedsięwzięcia, których koszt w przeliczeniu na pojedynczy obszar poszukiwań można średnio szacować na setki milionów złotych. Jest to możliwe dzięki skutecznemu zachęceniu inwestorów do wykonywania poszukiwań, których wyniki – wiedza geologiczna – stanie się własnością Skarbu Państwa, które na dalszych etapach będzie podejmowało decyzje o ewentualnym wydobyciu i jego warunkach.

Obecne prawo w pełni gwarantuje kontrolę państwa nad tym procesem, a przygotowane nowe prawo geologiczne i górnicze dodatkowo uszczelnia niektóre przepisy. Reguluje ono zarządzanie i strategiczne wykorzystanie polskich zasobów naturalnych, gwarantując interesy Skarbu Państwa i jednocześnie zapewniając zgodność rozwiązań z przepisami Unii Europejskiej. Umożliwiają one podejmowanie działalności gospodarczej przez wszystkie podmioty prawa, w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Dyrektywa węglowodorowa nakazuje równe traktowanie wszystkich podmiotów, bez preferencji dla polskich firm, a członkostwo Polski w UE zobowiązuje nas do przestrzegania tych regulacji. Dopuszczalność podejmowania działalności na tych zasadach nie oznacza braku kontroli państwa. Nie tylko gaz łupkowy pozostaje pod kontrolą. Kontrolą taką są i będą objęte wszystkie koncesje. Nowe prawo wzmacnia dodatkowo instrumenty pozwalające na odmowę udzielenia koncesji, gdyby działalność nią objęta miała zagrażać interesowi publicznemu.

–  Obecnie istniejące ramy prawne dają podstawy do racjonalnej, strategicznej gospodarki zasobami naturalnymi. Przygotowana nowa ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" wprowadza zmiany w tych obszarach, które wymagają doprecyzowania. Zarzuty dotyczące projektu ustawy i gospodarki zasobami naturalnymi wprowadzają w błąd, są nieprawdziwe i bezpodstawne. Dzięki prowadzonym od 4 lat aktywnym działaniom i promowaniu geologii udało nam się przełożyć jej efekty na szerokie zainteresowanie inwestorów. Polska jest kojarzona na całym świecie z gazem łupkowym. Możemy powiedzieć, że „geologia wyszła spod ziemi”, ale paradoksalnie w ten sposób stała się też niepotrzebnie przedmiotem niemerytorycznej dyskusji. Zamiast tego zapraszam do rzetelnej debaty i merytorycznej współpracy – powiedział dr Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju.

Wsparcie eksperckie w działaniach podejmowanych w Ministerstwie Środowiska w zakresie geologii zapewnia Państwowa Służba Geologiczna. Jej rolę pełni w Polsce Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). – To, że odkryliśmy wiele złóż obecnie eksploatowanych, że mamy dobre rozpoznanie geologiczne kraju, że wykonujemy systematycznie mapy geologiczne, monitorujemy stan środowiska i geozagrożenia, gromadzimy informację geologiczną i wiele innych zadań państwa świadczy o tym, że PIG dobrze wywiązuje się z tego zadania – podkreśla minister Henryk Jacek Jezierski.

Więcej o projekcie prawa geologicznego i górniczego


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej