więcej


Energetyka

Ministerstwo Gospodarki: 15 proc. OZE w bilansie energetycznym Polski do 2020 r. (9169)

2011-04-15

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'– Do 2020 roku 15 proc. energii elektrycznej będziemy w Polsce produkować ze źródeł odnawialnych – deklaruje wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 12 kwietnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MG dokument "Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii".  
Zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energii finalnej w 2020 r. ma wynieść dla Polski 15 proc. – Systematycznie zwiększamy produkcję energii elektrycznej ze źródeł wykorzystujących energię biomasy i wiatru – powiedział wicepremier Pawlak. – Przyczynia się do tego także mechanizm tzw. „zielonych certyfikatów”, który stworzył korzystne warunki dla inwestycji w odnawialne źródła energii – dodał. Zdaniem szefa resortu gospodarki mechanizm ten sprzyja optymalnemu rozwojowi OZE i konkurencji w tej dziedzinie. - Rozdzielając świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych, umożliwiliśmy obrót nimi na giełdzie – wyjaśnił wicepremier Pawlak.

– Chcemy zachęcić przedsiębiorców do wykorzystywania OZE, dlatego o 50 proc. obniżyliśmy koszty przyłączenia do sieci źródeł odnawialnych – powiedział wicepremier Pawlak. – Zwolniliśmy także przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE o mocy poniżej 5 MW z opłat za udzielenie koncesji oraz związanych z uzyskaniem i rejestracją świadectw pochodzenia – dodał. W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka bardzo istotnym elementem wsparcia jest również zwolnienie z podatku akcyzowego energii wytworzonej z OZE.

 
***
Przygotowany przez ekspertów MG raport pokazuje główne cele realizacji zobowiązań Polski zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

W przygotowanym w Ministerstwie Gospodarki dokumencie "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", który w dniu 10 listopada 2009 r. został przyjęty przez Radę Ministrów, zawarto główne cele dotyczące rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obejmują one m.in.:
  • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15 proc. w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,
  • ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną,
  • wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa,
  • zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.

źródło: Ministerstwo Gospodarki, fot. www.sxc.hu
www.mg.gov.pl 
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej