więcej


Energetyka

Rada Ministrów przyjęła projekt założeń do Prawa atomowego (9899)

2011-01-27

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Nowe regulacje określą odpowiedzialność cywilną za szkodę jądrową oraz umożliwią utworzenie Agencji Energetyki Jądrowej. 
Projekt PPEJ został przygotowany przez pełnomocnika rządu ds. polskiej energetyki jądrowej.  Zawiera informacje nt. możliwych lokalizacji elektrowni jądrowych, kosztów i źródeł finansowania Programu, zaangażowania przemysłu krajowego w jego realizację, gospodarki odpadami promieniotwórczymi oraz zasad informowania społeczeństwa.

Odpowiedzialność cywilna za szkodę jądrową


Nowelizacja poszerzy granice odpowiedzialności za szkodę jądrową osoby eksploatującej obiekt jądrowy do kwoty stanowiącej równowartość 300 mln SDR (Special Drawing Rights). Wprowadzą także obowiązek ubezpieczania transportu materiału jądrowego z urządzeń jądrowych, w tym elektrowni. Udział państwa w indemnizacji szkody jądrowej będą określały przepisy Konwencji wiedeńskiej i Protokołu zmieniającego. 

Promocja energetyki jądrowej

Przepisy nowej ustawy powołają do życia - zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami - Agencję Energetyki Jądrowej. Instytucja ta będzie merytorycznym zapleczem eksperckim Ministra Gospodarki. Jej zadaniem będzie zarządzanie procesem wdrażania, rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce.

Informacja i edukacja społeczna

Projektowane rozwiązania pozwolą stworzyć system informacji i edukacji społecznej w zakresie energetyki jądrowej. Na operatorów obiektów jądrowych zostanie nałożony obowiązek tworzenia Lokalnych Centrów Informacji. Będzie istniała także możliwość powoływania Lokalnych Komitetów Informacyjnych i Gminnych Centrów Informacji.

Projekt założeń, po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów, trafi do Rządowego Centrum Legislacji, które na jego podstawie sporządzi projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe.

Zaplanowane w PPEJ działania zostały podzielone na pięć etapów

W dokumencie określono harmonogram działań do 2030 r. koniecznych do wprowadzenia i funkcjonowania w Polsce energetyki jądrowej. Do 30 czerwca 2011 r. RM przyjmie finalną wersję Programu oraz uchwali przepisy niezbędne dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej. Do końca 2013 r. inwestor wybierze lokalizację i zawrze kontrakt na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Kolejne dwa lata zostaną poświęcone na przygotowanie projektu technicznego elektrowni i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień. Na 2016 r. zaplanowano uzyskanie od organów dozoru jądrowego zezwolenia na budowę. Zgodnie z założeniami, pierwszy blok elektrowni jądrowej zostanie uruchomiony w 2020 r.

Według szacunków Ministerstwa Gospodarki, wydatki na realizację Programu do 2020 r. wyniosą 790,377 mln zł. Zostaną one przeznaczone na:
  • przygotowanie Państwowej Agencji Atomistyki do pełnienia roli dozoru jądrowego,
  • utworzenie i funkcjonowanie Agencji Energetyki Jądrowej (o ile rząd podejmie taką decyzję; w przeciwnym wypadku środki na ten cel zostaną przeznaczone na zwiększenie obsady kadrowej Departamentu Energii Jądrowej MG),
  • budowę nowego składowiska średnio i niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych oraz realizację Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
  • rozwój zaplecza naukowo-badawczego,
  • szkolenie kadr,
  • kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą energetyki jądrowej” – informuje Ministerstwo Gospodarki.
Według MG realizacja PPEJ wpłynie korzystnie na krajową gospodarkę i środowisko i przyczyni się do wypełnienia jednego z celów Polityki energetycznej Polski do roku 2030, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprzez dywersyfikację bazy paliwowej. Pozwoli także zapewnić dostawy energii elektrycznej po racjonalnych i stabilnych kosztach.

W związku z rozwojem energetyki jądrowej powstaną nowe, atrakcyjne miejsca pracy oraz wzrośnie konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – dostawców komponentów i usług dla sektora. Wpływy z podatków od obiektów jądrowych zasilą budżet państwa i samorządów.

Elektrownie jądrowe przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, przy pełnej kontroli i zapewnieniu bezpieczeństwa postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Projekt Programu zostanie uzupełniony o uwagi z raportu ewaluacyjnego oraz wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko. Ostateczna wersja dokumentu wraz z uchwałą w sprawie ustanowienia programu wieloletniego zostanie ponownie przekazana Radzie Ministrów do akceptacji do końca czerwca 2011 r.


źródło: Ministerstwo Gospodarki, fot. OB
www.mg.gov.pl

 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej