więcej


Energetyka

Spotkanie członków Panelu Słonecznego z przedstawicielami NFOŚiGW (9577)

2011-02-11

Drukuj
W dniu 20 stycznia br. w siedzibie NFOŚiGW odbyło się spotkanie członków Panelu Słonecznego z przedstawicielami NFOŚiGW odpowiedzialnymi na realizację programu dopłat do kredytów bakowych na zakup kolektorów słonecznych. Podczas spotkania zostały omówione zmiany do Programu Priorytetowego. 
Członkowie Panelu Słonecznego wyrazili zadowolenie z umieszczenia w Programie znacznej części zgłaszanych prze nich postulatów, ponadto nowa wersja programu została uzupełniona o stanowiska NFOŚiGW wcześniej pojawiające się w formie wykładni dla banków. Członkowie Panelu określili Program NFOŚiGW jako jedyny prawdziwy instrument na polskim rynku wspierający rozwój energetyki słonecznej. Pozytywnie oceniono dotychczasowe efekty i wyrażono nadzieję na poszerzanie Programu i jego kontynuację w przyszłości.

Jednakże zwrócono uwagę na kwestie:
  • włączenia do programu nowobudowanych budynków. Aby uzyskać dotację beneficjent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o zamieszkaniu budynku (nie ma konieczności załączania decyzji administracyjnej o przekazaniu budynku w użytkowanie,
  • konieczność posiadania zezwolenia na budowę lub zgłoszenia przy instalacji kolektorów – różnice w różnych częściach Polski
  • problem dostępu firm do badań i certyfikacji w akredytowanym laboratorium w Polsce i w UE. Obecnie w UE jest niewiele tak doskonale wyposażonych laboratoriów jak w Polsce – działających w oparciu o sztuczne „słońce”, dlatego też należy zwrócić uwagę na fakt, że w tej chwili jedyne w Polsce tak dobrze wyposażone laboratorium nie działa. W przypadku uzyskania certyfikatu za granicą należy liczyć się z dużymi kosztami i czekać ok. 10 m-cy na decyzję, co oznacza poważne straty na rynku dla producentów. Jednocześnie, zwrócono uwagę, że uzyskanie znaku SolarKeymark nie stawia dolnych wymogów dla kolektora, nie świadczy o dobrym uzysku energetycznym.
  • niejasna sytuacja szkoleń i certyfikacji instalatorów w kontekście wdrażania Dyrektywy UE 2009/28/WE o ujednoliceniu metod akredytacji i certyfikacji instalatorów małych systemów OZE.
Podkreślono ogromne znaczenie programu dotacji NFOŚiGW dla całego sektora energetyki słonecznej termicznej, porównując z nawet z pokaźnymi, obecnie jeszcze występującymi dotacjami RPO. Kwoty dostępne w ramach NFOSIGW na lata 2010-2014 – 300 mln zł, a w ramach wszystkich programów RPO w latach 2007-2014 dla energetyki słonecznej wstępnie alokowane zostało 190 mln zł, z tym, że kwoty te w znacznej części zostaną wykorzystane już w br. Ponadto należy zauważyć, że rządowy, Krajowy Plan Działań (KPD) w zakresie OZE pokazuje ambitny cel dla energetyki słonecznej i w jego wdrożeniu bardzo dużą rolę może odegrać NFOŚIGW, będąc w zasadzie w następnych latach jedynym znaczącym, ale dalece nie wystarczającym w dłuższej perspektywie źródłem wsparcia tego sektora. Zakładany w KPD poziom inwestycji w sektorze energetyki słonecznej termicznej do 2014 roku to pond 4,5 mld zl, i obecny udział programu NFOSiGW to jedynie 2,6%. Dlatego też z jednej strony bardzo istotne dla całego sektora jest sprawne działanie programu i dalsze funkcjonowanie w następnych latach po 2014r. ale także powiększenie budżetu już w 2012 roku, gdyż przy obecnym tempie czerpania z zasobów programu przez banki może się okazać, że już w 2012 roku może zabraknąć środków.

Podjęto m.in. następujące ustalenia, Panel Słoneczny:
  • wystąpi do Ministerstwa Gospodarki w celu podjęcia działań na rzecz przywrócenia akredytacji dla laboratorium badawczego kolektory słoneczne w Polsce.
  • przygotuje wystąpienie do Ministerstwa Gospodarki w sprawie ujednolicenia systemu certyfikacji instalatorów małych systemów OZE.
Na prośbę NFOŚiGW Panel Słoneczny zobowiązał się do monitorowania bazy kolektorów słonecznych sprzedawanych na polskim rynku posiadających certyfikat Solar Keymark lub zgodności z PN-EN 12975-1.

Panel Słoneczny został zaproszony do przygotowania kampanii edukacyjnej promującej wykorzystanie energii solarnej w budynkach mieszkalnych w Polsce. Wniosek o dotację na ten cel może być złożony w NFOŚiGW w ramach programów związanych z edukacją ekologiczną.

Ponadto, członkowie Panelu Słonecznego zasugerowali przedłużenie funkcjonowania programu priorytetowego dot. dotacji na zakup instalacji słonecznych na kolejne lata po wyczerpaniu przyznanych środków, co ma pomóc w osiągnięciu wskaźników wymienionych w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i w tym zakresie bezie prowadził dalsze działania.


źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej