więcej


Polityka klimatyczna

Jakie mogą być dla Polski konsekwencje przyjęcia celów zapisanych w białej księdze KE? Wnioski z debaty InE (16978)

2014-03-24

Drukuj

Pod koniec lutego odbyła się debata Instytutu na rzecz Ekorozwoju przygotowana we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce. Była poświęcona ogłoszonym przez Komisję Europejską, w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego, celom na 2030 rok. Zdaniem uczestników mogą stać się one dla polskiej gospodarki impulsem do dalszego rozwoju. Jednak wykorzystanie tej szansy będzie możliwe tylko przy spełnieniu kilku warunków.

Cele ogłoszone przez KE zawarto w dokumencie zatytułowanym "Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii", czyli tzw. białej księdze. Najważniejsze z nich to:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE na poziomu 40% w porównaniu z rokiem 1990

- zwiększenie udziału w unijnym miksie energetycznym energii odnawialnej do 27% (dotyczy energii finalnej).

W białej księdze nie zawarto celu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej.

W debacie wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorców, pozarządowych organizacji ekologicznych oraz niezależni eksperci. W ramach prowadzonej dyskusji stwierdzili, że proponowane w ramach białej księgi cele i rozwiązania mogą stać się nie tylko impulsem do zbudowania gospodarki niskoemisyjnej lecz są podstawą do dokonania zmian cywilizacyjnych. Ich efektem będzie przekształcenie ekonomiczne z gospodarki "produkującej" w gospodarkę "myślącą". Zgodzili się również, że wsparcie z funduszy unijnych oraz ze środków krajowych jest szansą dla Polski na sfinansowanie tej przemiany.

Uczestnicy debaty podkreślili, że potrzebna jest rzetelna analiza możliwości realizacji celów 2030, która będzie uwzględniała diagnozę stanu obecnego i tego, co w Polsce chcemy osiągnąć. Nasze negocjacje z UE powinny dotyczyć realnych możliwości redukcyjnych polskiej gospodarki, uwzględniając przy tym korzyści i zagrożenia w perspektywie 2050 roku. Polska musi znaleźć własną, strategicznie korzystną, odpowiedź na propozycje przedstawione przez Komisję Europejską w białej księdze.

W czasie spotkania zauważono powyższe szanse ale również szereg zagrożeń związanych z realizacją celów zawartych w białej księdze. Kluczowym problemem wydaje się być brak wizji Polski w perspektywie kilkudziesięciu lat. Rodzi to niepewność przekładającą się na zastój inwestycyjny, który jest szczególnie groźny przy dość wysokich celach redukcyjnych i wynikającej z nich pilnej potrzeby działań. Ewentualne opóźnienia mogą skutkować m.in. obniżeniem konkurencyjności i zagrożeniem utratą miejsc pracy.

Zdaniem uczestników spotkania niezbędne jest przygotowanie i podjęcie ogólnokrajowej debaty nad strategią rozwoju kraju do 2050 roku. Musi ona, w sposób zintegrowany, obejmować zarówno politykę gospodarczą, energetyczną, transportową, rolną oraz klimatyczną. Powinna także uwzględniać doświadczenia krajów bardziej rozwiniętych jak i przyszłość gospodarki na świecie.

Dokładne omówienie tematów poruszanych w czasie spotkania znajdą Państwo razem z listą uczestników w załączniku.

 

ChronmyKlimat.pl

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej