więcej


Polityka klimatyczna

Unia Europejska sukcesywnie realizuje założenia z Kioto (13478)

2011-11-03

Drukuj

7 października 2011 roku Komisja Europejska opublikowała coroczny raport na temat postępu realizacji założeń zawartych w protokole z Kioto. Wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska jest na najlepszej drodze do wypełnienia celów redukcyjnych względem roku obliczeniowego, i prawdopodobnie jeszcze je przekroczy.

W ramach protokołu z Kioto państwa UE-15 (kraje należące do Unii przed akcesją nowych członków w 2004 roku) zobowiązały się zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w latach 2008-2012 łącznie o 8 proc. względem roku obliczeniowego 1990. To podjęte wspólnie zobowiązanie przełożyło się na zróżnicowane cele w zakresie krajowych wielkości emisji dla każdego z 15 państw członkowskich, które są wiążące dla tych krajów na mocy prawa UE. Nie ma natomiast określonego wspólnego celu dla UE-27. Na mocy protokołu z Kioto dziesięć z dwunastu państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r. i w 2007 r., zobowiązało się do zmniejszenia emisji w latach 2008-2012 o 6 lub 8 proc. względem poziomów roku obliczeniowego. Cypr i Malta nie przyjęły żadnych celów w zakresie obniżenia emisji.

Komisja Europejska na początku października przedłożyła doroczne "Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – postęp w realizacji celów z Kioto", dotyczące przebiegu procesu redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii. Zarówno raport Komisji, jak i analizy Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency – EEA) wskazują na znaczny postęp w tej sprawie.

W 2009 roku emisje gazów cieplarnianych (GHG) w UE-27 były niższe o 17,4 proc. niż w roku 1990 (nie bierze się tu pod uwagę emisji i usunięć związanych z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem – LULUCF), natomiast w porównaniu do 2008 roku były niższe o 7,1 proc. W tym samym okresie w wyniku recesji gospodarczej PKB Wspólnoty zmalał o 4 proc.

W odniesieniu do roku obliczeniowego emisje w UE-27 w 2010 roku były o 15,5 proc. niższe, a w UE-15 – 10,7 proc. W tym czasie PKB wzrósł odpowiednio o 41 i 39 proc. Zmniejszanie poziomu emisji w krajach UE-27 i UE-15 odbywało się przy jednoczesnym wzroście PKB. Świadczy to o tym, że recesja gospodarcza w Unii Europejskiej nie miała wpływu na tempo przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Zgodnie z prognozami, poziom emisji GHG pod koniec pierwszego okresu rozliczeniowego w 2012 roku w UE-27 będzie o 17,9 proc. niższy niż w 1990 roku. Można się spodziewać, że UE-15 jako całość wypełni cele z Kioto z nadwyżką (10,5 proc.). Najszybciej indywidualne cele może zrealizować sześć państw członkowskich (Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Szwecja, Wielka Brytania). Trzy państwa mogą mieć problemy z osiągnięciem swoich celów krajowych: Austria, Włochy i Luksemburg.

W przypadku krajów UE-12, szacuje się, że ich poziom emisji w latach 2009-2012 nieznacznie wzrośnie, jednakże większość z nich i tak osiągnie cel redukcyjny, często ze znaczną nadwyżką. Poziom emisji w pierwszym okresie rozliczeniowym może być o ok. 38,7 proc. niższy niż w roku bazowym. Jedynie Słowenia może być zmuszona do skorzytania z mechanizmów z Kioto w celu zakupu praw do emisji. Natomiast Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska i Słowacja zamierzają sprzedawać nadwyżki posiadanych jednostek emisji.

Komisarz Unii ds. klimatu Connie Hedegaard z zadowoleniem przyjęła wyniki sprawozdania Komisji. "UE kontynuuje rozdzielenie emisji od wzrostu PKB podczas trwającego kryzysu. Pomiędzy 2008 a 2009 rokiem emisje w krajach członkowskich spadły o 7,1 proc., znacznie więcej niż PKB (o 4 proc.). Zeszłoroczny wzrost emisji o 2,4 proc. pokazał, że musimy kontynuować oddzielenie tych dwóch procesów. Podtrzymujemy nasze wysiłki w tworzeniu niskowęglowej gospodarki w Europie. Będzie to stymulować innowacje technologiczne, pobudzać wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy przy jednoczesnym dalszym redukowaniu emisji, co łączy nasz cel klimatyczno-energetyczny do 2020 z innymi długoterminowymi dążeniami" – mówiła komisarz podsumowując raport.

***

Największymi emitentami gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej są sektor transportu – 22 proc. całkowitych emisji, rolnictwa – 10 proc., przemysł – 7 proc. i gospodarka odpadami – 3 proc. Na skutek kryzysu gospodarczego w 2009 roku emisje z transportu nieznacznie zmalały.

 

Pełna treść dokumentu do pobrania: "Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – postęp w realizacji celów z Kioto".

 

OB, ChrońmyKlimat.pl

 

Redakcja ChronmyKlimat.pl zezwala na przedruk tego artykułu, pod warunkiem podania źródła tekstu i zamieszczenia linku do portalu lub podlinkowanego logotypu.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej