więcej


ADAPTACJA

1,5 stopnia jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie? (20609)

2018-10-11

Drukuj
galeria

W październiku ukazał się raport specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5°C), dotyczący skutków globalnego ocieplenia w wyniku wzrostu średniorocznej temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, Koalicja Klimatyczna oraz Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN

zapraszają na międzynarodową konferencję

Czy możemy jeszcze zdążyć?

1,5oC jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?

7 listopada 2018, godz. 10:00-17:00

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

 

W październiku ukazał się raport specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5°C), dotyczący skutków globalnego ocieplenia w wyniku wzrostu średniorocznej temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. W raporcie IPCC przedstawione też będą możliwe ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych, w kontekście zwiększania odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszania ubóstwa. Wnioski z niego mają stanowić istotny wkład w negocjacje podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, COP 24, która odbędzie się w grudniu tego roku w Katowicach. Jeśli zobowiązania podjęte przez państwa w Paryżu w 2015 roku nie będą bardziej ambitne, prawdopodobnie doświadczymy skutków wzrostu temperatury o ponad 3°C. Życie i zdrowie ludzi w wielu regionach świata będzie zagrożone, co przełoży się na poważne wyzwania dla całej społeczności międzynarodowej. Poniesiemy również straty we wszystkich sektorach gospodarki.

Analizując wnioski raportu w przededniu szczytu klimatycznego, zastanowimy się wraz z zaproszonymi krajowymi i zagranicznymi ekspertami i ekspertkami – przedstawicielami i przedstawicielkami administracji publicznej, polityki i społeczeństwa obywatelskiego – nad ambitnymi sposobami skutecznego wdrażania porozumienia paryskiego oraz wyzwaniami, jakie niesie ze sobą ten proces. Przyjrzymy się klimatycznym doświadczeniom i szansom z perspektywy naukowej, technologicznej, społecznej i ekonomicznej.

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

Jak powinny wyglądać ścieżki redukcji emisji w tym kontekście? Jakie działania są niezbędne ze strony szeroko rozumianej społeczności międzynarodowej - państw, regionów, miast, biznesu, społeczeństwa - aby wzmocnić poczucie odpowiedzialności i sprawczości wobec zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, a jednocześnie zapewnić możliwość zrównoważonego rozwoju i dążyć do zmniejszenia ubóstwa?

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli:

Morten Bæk, Sekretarz Stanu w duńskim Ministerstwie Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu I Tomasz Chruszczow, COP 24 High Level Climate Champion | Leszek Drogosz, Miasto Stołeczne Warszawa | Anna Dworakowska, Krakowski Alert Smogowy | Richard Folland, Sustineri consultant company, Wielka Brytania | Anne Girault, Paryska Agencja ds. Klimatu | Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju | Michał Kleiber, Polska Akademia Nauk | Krzysztof Księżopolski, Szkoła Główna Handlowa | Przemysław Sadura, Uniwersytet Warszawski | Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna | Barbara Unmüßig, Fundacja im. Heinricha Bölla | Jean-Pascal van Ypersele, Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia | Anders Wijkman, Prezydent Klubu Rzymskiego.

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

Zapraszamy do rejestracji i do zapoznania się ze szczegółowym programem!

Program konferencji

Czy możemy jeszcze zdążyć?

1,5oC jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?

7 listopada 2018, godz. 10:00-17:00

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

10:00 – 10:10

Powitanie:

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

10:10 – 10:50

Input:

  • Polityczny wymiar porozumienia paryskiego

Barbara Unmüßig, Członkini Zarządu Fundacji im. Heinricha Bölla

  • Technologiczne wyzwania związane ze spełnieniem celów zapisanych w porozumieniu z Paryża

Anders Wijkman, Prezydent Klubu Rzymskiego, Przewodniczący Rady Zarządzającej Climate-KIC

10:50 – 11:40

Prezentacja raportu IPCC:

Prof. Jean-Pascal van Ypersele, Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia, były wiceprzewodniczący IPCC

Dyskusja z publicznością

11:40 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:15

Sesja I: Jak osiągnąć ścieżkę globalnej redukcji, tak aby nie przekroczyć wzrostu temperatury o 1,5°C? Jakie kierunki działań powinien podjąć świat i społeczność międzynarodowa?

Paneliści:

Tomasz Chruszczow, Champion COP 24 do spraw Działań Klimatycznych

Anne Girault, Paryska Agencja ds. Klimatu

Prof. Jean-Pascal van Ypersele, Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia, były wiceprzewodniczący IPCC

Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna

Barbara Unmüßig, Członkini Zarządu Fundacji im. Heinricha Bölla

13:15 – 14:15

Lunch

14:15 – 15:15

Sesja II: Czy zaspokojenie potrzeb energetycznych w 100% z OZE może nastąpić wystarczająco szybko, by zatrzymać wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5oC lub 2oC?

Paneliści:

Morten Bæk, Sekretarz Stanu w duńskim Ministerstwie Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu

dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

dr Krzysztof Księżopolski, Szkoła Główna Handlowa

Coraline Goron, University of Oxford China Center

15:15 – 16:45

Sesja III: Czy społeczność międzynarodowa gotowa jest do podejmowania ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu i akceptowania polityki temu służącej? Jaka jest rola miast, regionów, społeczności lokalnych w tym procesie?

Paneliści:

Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Anna Dworakowska, Krakowski Alarm Smogowy

Richard Folland, Sustineri consultant company, Wielka Brytania

dr Przemysław Sadura, Fundacja „Pole dialogu”, Uniwersytet Warszawski

16:45 – 17:00

Podsumowanie konferencji:

Prof. Michał Kleiber, Polska Akademia Nauk

 ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ


Institute for Sustainable Development, Heinrich Böll Foundation in Warsaw, Capital City of Warsaw, Polish Climate Coalition and ”Poland 2000” Prognostic Committee of Polish Academy of Sciences

have the pleasure to invite you for an international conference

Can we still make it? 1.5oC as a climate challenge

7th of November, 2018, 10:00-17:00
National Ethnographic Museum (Państwowe Muzeum Etnograficzne) in Warsaw

Kredytowa Street 1

In October this year a Special Report on Global Warming of 1.5°C of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was published. It’s main aim is to analyze the effects of the global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels. In this report IPCC will present also the possible ways to reduce the greenhouse gas emissions in the context of strengthening the world’s response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. The conclusions presented are to provide a substantial contribution into the negotiations of the Parties during the United Nations Conference on Climate Change COP24, which takes place in December this year in Katowice, Poland.

If the commitments made by the Parties in Paris (2015) will not be more ambitious, we will probably experience the effects of the temperature increase of more than 3oC. Health and lives of people in many regions of the world will be put in danger, which will result in severe challenges in the social sphere towards the whole international community. All of the economy sectors will suffer loses.

Just before the COP24, as we will be analyzing the results and recommendations of the report, we will also ponder along with our foreign and Polish experts, on the ambitious ways to providing an effective implementation of the Paris Agreement and the challenges brought by this process. Our wide variety of experts consists of public administration, politics and civil society representatives, who are concerned about the future of the planet and are practitioners on this field. Along with our guests we will look onto work to be done in terms of climatic threats from the scientific, technological, social and economic perspective.

SING UP FOR THE CONFERENCE 

How in this context should we lead the reduction of the emissions? What kind of actions are indispensable to take on by cities, regions, countries, business, societies, namely the entire international community, in order to enhance the responsibility and efficiency towards the climatic threats? How can we all take an action towards the emissions while still having the possibility of sustainable development and ensuring the poverty decrease?

The invitation to participate in the conference was accepted by:

Morten Bæk, Permanent Secretary, Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate | Tomasz Chruszczow, COP 24 High Level Climate Champion | Leszek Drogosz, City of Warsaw | Anna Dworakowska, Cracow Smog Alarm | Richard Folland, Sustineri consultant company, United Kingdom | Anne Girault, Paris Climate Agency | Andrzej Kassenberg, Institute for Sustainable Development | Michał Kleiber, Polish Academy of Sciences | Krzysztof Księżopolski, SGH Warsaw School of Economics | Przemysław Sadura, University of Warsaw | Urszula Stefanowicz, Polish NGO Climate Coalition | Barbara Unmüßig, Heinrich Böll Foundation | Jean-Pascal van Ypersele, Université catholique de Louvain, Belgium | Anders Wijkman, Co-President of the Club of Rome.

SING UP FOR THE CONFERENCE

We invite you to register and to read the detailed program!

Program of the Conference Can we still make it? 1.5oC as a climate challenge

7th of November 2018, 10:00-17:00
National Ethnographic Museum in Warsaw, Kredytowa Street 1

 

10:00 – 10:10

Welcoming address:

Michał Olszewski, Deputy Mayor of Warsaw

10:10 – 10:50

Input:

  • Political dimension of the Paris Agreement

Barbara Unmüßig, President of the Heinrich Böll Stiftung

  • Technology challenges to meet the Paris Agreement goals

Anders Wijkman, Co-President of the Club of Rome

10:50 – 11:40

Presentation of the IPCC Report:

Jean-Pascal van Ypersele, Université catholique de Louvain, Belgium, former Vice-Chair of the IPCC

Discussion with the audience

11:40 – 12:00

Coffee break

12:00 – 13:15

Session 1: How to find a global reduction pathway so as not to exceed the temperature growth of 1.5°C? What global steps should be taken by the international community?

Panellists:

Tomasz Chruszczow, COP 24 High Level Climate Champion

Anne Girault, Paris Climate Agency

Urszula Stefanowicz, Polish Climate Coalition

Barbara Unmüßig, President of the Heinrich Böll Stiftung

Jean-Pascal van Ypersele, Université catholique de Louvain, Belgium, former Vice-Chair of the IPCC

13:15 – 14:15

Lunch

14:15 – 15:15

Session 2: Can 100% of energy needs be met from RES soon enough to hold the global temperature growth at the level of 1.5oC or 2oC?

Panellists:

Morten Bæk, Permanent Secretary, Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

Andrzej Kassenberg, Institute for Sustainable Development

Krzysztof Księżopolski, SGH Warsaw School of Economics

Coraline Goron, University of Oxford China Center

15:45 – 16:45

Session 3: Is the international community ready to take ambitious climate action and to accept climate protection policies? What is the role of cities, regions, local communities in this process?

Panellists:

Przemysław Sadura, University of Warsaw

Leszek Drogosz, Director of Infrastructure Department, City of Warsaw

Anna Dworakowska, Krakow Smog Alert

Richard Folland, Sustineri consultant company, United Kingdom

16:45 – 17:00

Concluding remarks:

Michał Kleiber, Polish Academy of Sciences

 SING UP FOR THE CONFERENCE 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej